Kotlíková dotace 2023 – Vše, co potřebujete vědět

Majitelé rodinných nebo bytových domů mohou žádat z programu kotlíková dotace až do výše 180 000Kč (v případě tepelného čerpadla,) na koupi nových nebo výměnu starších, neekologických kotlů, případně na nákup dnes již efektivních tepelných čerpadel. Do září roku 2024 by se měly všechny nevyhovující kotle vyměnit. Pokud zvažujete využít kotlíkovou dotaci, příliš s tím již neváhejte. A navíc, v dnešní době se vám to oplatí i finančně. Pojďte na článek: Kotlíková dotace 2023.

Aktuálně: Kotlíkové dotace jsou pro rok 2022 již ukončeny. Výzva pro rok 2023 nebyla zatím vypsána, nicméně začíná se připravovat nová výzva.

tepelná čerpadla levně akce sleva
Nabídka společnosti Woltair

Je nutno také zmínit, že dotace se vyřizují i zpětně. V případě zájmu jsou vám některé společnosti zajistit čerpadlo již nyní a podat žádost o dotaci okamžitě, jakmile bude program otevřen. Můžete využít například společnost Schlieger ZDE.

Očekává se ale, že v roce 2023 bude v rámci programu podpořena instalace až 35 000 tepelných čerpadel a 4 000 kotlů na biomasu. Program bude také nadále nabízet finanční pobídky na instalaci solárních panelů a dalších technologií pro obnovitelné zdroje energie.

Co nejvíce hledáte?

A) Tepelné čerpadlo vzduch – voda
B) Tepelné čerpadlo pro komerční využití
C) Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou

A jak to bylo v roce 2022?

Kotlíkové dotace a Nová zelná úsporám v roce 2023 přehledně:

Kotlíkové dotace

 • navýšena max. podpora na tepelná čerpadla na 180 tisíc korun. Jak to získat?
 • omezena podpora plynových kondenzačních kotlů – budou podpořeny pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022
 • nově bude možné čerpat dotaci formou zálohy ve výši minimálně 60 % z výše dotace
 • termín podání žádosti zůstává do 31. 8. 2022
 • žádosti začnou přijímat kraje po vyhlášení krajských výzev od června tohoto roku

Nová zelená úsporám

 • je poskytována dotace ve výši až 50 %, v kombinaci s dalšími opatřeními až 60 %, limity (jednotkové výše podpory) se nemění
 • od 1. 5. nejsou podporovány výměny neekologických kotlů za plynové vytápění (ani u rodinných ani u bytových domů), resp. zdroje na plyn budou podpořeny pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022
 • od 1. 7. platí, že nebude možné podat žádost o dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu
 • u žádostí na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy se příjem žádostí nemění, tedy platí nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu kotlů dle zák. č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, u ostatních opatření podporovaných z programu běží příjem žádostí do 30. 6. 2025
 • platí i nadále, že zahrnuje podporu na výměnu neekologických kotlů pro všechny domácnosti (nemusí se prokazovat příjmy)

Zdroj: SFŽP

Podpora na plynové kondenzační kotle u kotlíkové dotace i Nové zelené úsporám bude proplacena jen tehdy, pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně objednáno v době od počátku loňska do konce letošního dubna.

Tip: Nejžádanější systém čerpadla vzduch – voda včetně dotace. Více zde.

Co kotlíková dotace 2023 obsahuje?

Kotlíkové dotace se příliš nezmění a budou aktivní i v roce 2023. Domácnosti, které mají nižší příjmy (aktuálně ne více jak )získají na výměnu starého kotle dotaci až 95% výdajů. Za uznané žádosti jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Na co pamatovat:

Ministerstvo životního prostředí po novém roce spouští třetí a finální vlnu kotlíkových dotací za výměnu starého kotle za nový. Z peněz Evropské unie jsou na ni vyčleněny více než 3 miliardy korun. Přesné termíny jsou plně v kompetenci jednotlivých krajů. Ve třetí vlně již nebude možno pořídit kotel na uhlí a to ani v kombinaci uhlí/biomasa.

V České republice se stále jedná o zhruba 300 000 nevyhovujících kotlů, jejichž vlastníky bude chtít vláda podpořit.

Také pamatujte: Od roku 2024 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. V případě porušení a nadále používání nevyhovujícího kotle vám může hrozit pokuta až 50tis. Kč.

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu

Aktuálně: Ve 3. kole u kotlíková dotace odpadá povinnost žadatelů provádět tzv. mikro energetických opatření.

Nabídka českého výrobce tepelných čerpadel + vyřízení dotace. Kliknutím se otevře v novém okně

Právě se připravuje Operační program Životní prostředí 2021 až 2027, který na výměnu kotlů vyčlení 5,5 miliardy korun.

„Částka bude nově zaměřena přímo na nízkopříjmové domácnosti,“ s tím, že Moravskoslezský kraj by měl být opět prioritním krajem. Výměnu nevyhovujících zdrojů tepla podpoří i program Nová zelená úsporám 2030, kde na tyto účely půjde až 9 miliard korun.

„Případná čtvrtá výzva kotlíkových dotací je finančně i časově vázána na Operační program Životní prostředí 2021 až 2027,“

„Ve chvíli, kdy budeme znát konkrétní podmínky, za jakých poskytneme občanům dotace na výměnu dalších kotlů, připravíme dotační program a budeme nabírat nové žádosti.“

Jaké jsou u kotlíkové dotace podmínky

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci a jaké jsou pro její získání podmínky?

První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být 5 miliard korun, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, a kotlíková dotace pro důchodce. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.

V druhé skupině by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 miliard korun. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo až 180 000 Kč – Kompletní průvodce s aktualizovanými informacemi. ZDE.

Jak je to s termínem 1. září 2022 – Budou padat pokuty za staré kotle?

Pokud podá majitel zastaralého neekologického kotle žádost o dotace do 1. září 2024 (ano, nově se jedná o rok 2024 – termín byl z roku 2022 přesunut) a zároveň tuto žádost doloží případné kontrole, může kontrolor upustit od vystavení pokuty za přestupek. V takovém případě může být udělena pouze povinnost vyměnit zastaralý kotel do uvedeného termínu, který je zpravidla jeden rok.

Pozor, novinkou ke květnu roku 2022 je posun tohoto termínu na září 2024!


Jak žádat o kotlíkovou dotaci v roce 2023 z programu Nová Zelená úsporám?

kotlíková dotace z programu nová zelená úsporám 2023
Kotlíková dotace 2023

Vyměnit si kotel s dotací mají možnost i ostatní domácnosti a to skrze program Nová zelená úsporám. Ostatními je myšlena skupina, která nesplňuje podmínky nízkého příjmu. Tato skupina obyvatel může i v roce 2023 získat až 50 % z výdajů na výměnu neekologického kotle.

Jen malá technická poznámka – máte-li dva kotle, kotlíkové dotace nemohou být zažádány na jeden kotel z vašeho kraje a na druhý kotel ze Zelené úsporám.

Nová Zelená úsporám se soustředí na podporu při zateplování vaší střechy, fasád, výměnu starších oken nebo na solární systémy na ohřev vody. Co se týká kotlů, tak poskytují příspěvky na:

 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Kdo o kotlíkovou dotaci může žádat a jak?

O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé.

Aktuálně to však lze jedině elektronicky a to přes formulář zde.
Žádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Podmínky kotlíkových dotací z programu Nová zelená úsporám a výše podpory

Prostřednictvím výzvy pro rok 2014 jste mohli získat dotace na kotel až ve výši 75%, když jste společně s výměnou realizovali i další opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. V případě, že už žadatelé měli nízkoenergetický dům, pohybovala se výše kotlíkové dotace do 55% způsobilých výdajů. Jde o konečné realizační výdaje, které můžete doložit fakturou a soupisem prací.

Hlavním cílem kotlíkových dotací je samozřejmě snížení emisí v ovzduší, proudícím právě ze starých kotlů. Chtějí toho dosáhnout výměnou až 80 tisíc kotlů.

Celková částka, která se má vyčerpat je stanovena na 9 mld. Kč. Čerpat dotaci můžete vždy, když je vyhlášena tzv. výzva. U této dotace jsou celkem 3. V roce 2015 byla spuštěna první výzva, v roce 2017 druhá a roku 2019 poslední, třetí.

Každý může získat až 150 000 Kč. Peníze se vyplácejí jednak na nové zařízení, tak i na náklady spojené s instalací nebo nutnými rekonstrukcemi či dokonce náklady spojené s projektovou dokumentací.

Seznam kotlů pro kotlíkové dotace v roce 2023

Tip: Nejžádanější systém čerpadla vzduch – voda. Více zde.

Seznam výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkové dotaci“ v operačním programu Životní prostředí naleznete na adrese https://svt.sfzp.cz/

Dotace pro kotle na uhlí, biomasu, plynové kotle a tepelná čerpadla…

Tyto všechny kotle jsou součástí programu kotlíková dotace. Dotace na výměnu kotlů teda platí u níže zmíněných:

 • Kotle výhradně na uhlí – výška dotace 70 %
 • Kotle na uhlí a biomasu (dřevo nebo pelety) – výška dotace až 80 % ze schválených výdajů, viz výše.
 • Krbová kamna
 • Plynové kotle – výše dotace na plynový (kondenzační) kotel činí 75 % schválených výdajů, max. však 95 tis. Kč
 • Tepelná čerpadla – výše příspěvku sahá k 80 % výdajům. Částka by neměla přesáhnout 120 tis. Kč (plus 7500Kč se přispívá v krajích se zhoršeným ovzduším. Celkem tedy zmiňovaných 180000Kč)

Zajímají vás dotace na tepelná čerpadla?

Místo 65 000 Kč dostanete rovnou 80 000 Kč. Anebo 130 000 Kč, máte-li nižší příjmy

Nejpříjemnější novinkou je zvýšení finanční částky, kterou můžete prostřednictvím dotací získat. Aniž byste museli dokládat příjmy, stát vám na pořízení tepelného čerpadla přispěje 80 000 Kč. Tedy o 15 000 Kč více než dosud.

Výhody fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem.

Kotlíková dotace a její žádosti v krajích

Veškeré konkrétní informace hledejte v odkazech v článku, které přímo odkazují na oficiální zdroje (např. pro středočeský kraj zde) nebo zprostředkovatele dotací (dotace na klíč). Každý kraj může mít jiné podmínky na nový kotel, může mít jinou žádost nebo datum spuštění a ukončení programu.

Co je zajímavé, tak kotlíkové dotace mohou být vypláceny v jednom kraji před zakoupením zařízení (nebo vyplatí rovnou dodavatelské firmě a vy tak nic platit nemusíte), v jiném kraji až po koupi, někde se pouze vyplácí zálohy. Různě to může být při proplácení „zpětně“. U tepelných čerpadel si o dotaci můžete zažádat zpětně až do 24 měsíců.

Pozor, zdroje na obnovitelnou energii jako jsou kotle na biomasu, dřevo, solární panely, nebo tepelná čerpadla mohou být nainstalovány jenom odborníky s platnou certifikací, jinak nemusí být vaše dotace uznána.

Kdy kotlíková dotace vyplácí peníze?

Ať už je pro vás vhodná kotlíková dotace nebo chcete čerpat z programu nová Zelená úsporám, zatím platí, že se peníze proplácí až po provedení práce a to do několika týdnů, zpravidla 4-6 týdnů. Proto stát přišel s tzv. bezúročnými půjčkami, aby si lidé mohli prvně na kotel půjčit. Bezúročné půjčky v roce 2020 platily pro kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.

Musí dojít k likvidaci starého kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci starého kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.

Nejste si stále jisti, jestli na dotaci dosáhnete?

Předmětem podpory nebudou tyto výměny kotlů:

 • Výměna plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
 • Výměna stávajících kamen – na toto se dotace na kotle nevztahuje, můžete však použít dotaci z NZÚ
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, který byl od roku 2009 již jednou podpořen dotací z některých výzev.
 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu 
 • Provize, odměny a další obdobné náklady související se zpracováním žádosti o dotaci.

Informace k článku: Článek obsahuje affiliate odkazy vedoucí na partnerskou společnost. Pokud u nich vyplníte formulář se svými údaji, přispějete tím finančně na chod tohoto blogu. Děkuji.

Klíčová slova: Kotlíková dotace 2023, tepelná čerpadla, kotlíkové dotace, dotace na kotle.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kotlíková dotace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

85 komentářů: Kotlíková dotace 2023 – Vše, co potřebujete vědět

 1. Jakub napsal:

  Pro doplnění:
  Kotlíkové dotace jsou určeny pro výměnu kotlů na tuhá paliva, které nedosahují 3. emisní třídy. Další zásadní informace pak je, že tyto dotace zprostředkují jednotlivé kraje.

  Dle našich informací nyní již většina krajů nové žádosti v rámci předchozí alokace nemůže přijímat, nebo přijímají zatím do tzv. zásobníku, tedy bez aktuálního finančního zajištění.

  Nicméně pro detailní informace ohledně aktuální nabídky a možností pro žadatele je třeba věc konzultovat přímo s odborníky dotčeného krajského úřadu.

  Každý krajský úřad si podrobnosti k podání žádosti a vyřízení dotace stanovuje podle vlastních možností, zvyklostí atd. Fond podrobnosti této výzvy a vlastního příjmu žádostí s žadateli neřeší.

  Pouze upozorním, že nezbytnou součástí podkladů k žádosti je fotodokumentace k prokázání vlastností a umístění původního kotle v dotčeném domě a jeho kotelně. Stejně tak následně fotodokumentace k osazení kotle nového do téže kotelny apod. Více ale opravdu kolegové na příslušném krajském úřadě.

  • Milan S. napsal:

   Výše dotace na výměnu kotle na tuhá paliva Viadrus za ekologicky schváleny kotel Blaze Harmony Comfort 25 včetně, AKU nádrží, který je realizován schválenou firmou v listopadu 2022 ?

 2. Petr napsal:

  dobrý den ,mám kotel třídy 3 a chtěl bych se zeptat jestli mám nárok na dotaci na vytápění ekologičtěji

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,

   ano, jsou podporovány kotle 3. a 4. třídy. Nicméně, žádosti o kotle jsou momentálně uzavřeny a čeká se na jejich spuštění. Nikdo zatím přesně neví, kdy to bude, počítejte zhruba, že únor, březen 2021.

   Jakub

  • Petr Konečný napsal:

   Dobrý den,
   přece je psání, že se to týče pouze kotlů třídy 1. a 2. tak jak je to??

   P.Konečný

   • Jakub napsal:

    Dobrý den, jak píšeme v článku: Od září roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Pokud jste se ptal na něco jiného, prosím o upřesnění. Děkuji.

    • PM napsal:

     Dobrý den
     Zaprvé – pán se ptal, jestli může vyměnit stávající kotel, který má 3-tí emisní třídu. Odpověď je, že ANO, ale na takovou výměnu se dotace neposkytuje. Nevím, co by měl upřesňovat.
     A zadruhé – pokud jste autorem článku, tak bych si na vašem místě oprášil gramatiku – „měli vs měly…“

 3. Jana napsal:

  Dobry den. Kupuji dum v prirodni rezervaci s kotlem na tuhá paliva (uhlí, drevo) okr. Břeclav. Chtela bych novy kotel včetně nových topných teles a to na pelety. Byla by možná dotace? Dekuji za odpoved

 4. Josef napsal:

  Dobrý den, jsem majitelem bytu 3+1 v bytovém domě o čtyřech bytových jednotkách.Každá jednotka má samostatné plynové vytápění ze sklepních prostor, realizovné v roce 1994.
  Mohu žádat o dotaci na výměnu původního plynového kotle Gazex 12 KW za moderní kondenzační plynový kotel?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, dotaz jsem preposlal na dotaceforum.cz, avšak mějte prosím strpení s odpovědí, jednáme s novým specialistou pro kotlíkové dotace, který bude vyřizovat dotazy. Na odpověď vás budu informovat zde v komentářích.

 5. Petr napsal:

  Jsem vlastnik rodinneho domu. Nemam v nem ale trvale bydliste. Je trvale bydliste . Chci vymenit kotel na uhli tridy 3 za tepelne cerpadlo. Je existence trvaleho pobytu podminkou pro ziskani kotlikove dotace?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den. Musíte být vlastníkem a musí jít o RD, což splnujete takže o dotaci pak můžete žádat. Trvalé bydliště není potřeba. Jakub

 6. David napsal:

  Dobrý den. Mám plynový kotel z roku 2004 umístěný v předsíni bytu. Mohu zažádat o kotlíkovou dotaci při jeho výměně za novější? Pokud ne, je nějaká jiná možnost, jak nárokovat příspěvek. Děkuji. David

 7. Alena napsal:

  Dobrý den, mám rodinný dům a topime plynem. Kotel už je starší nevím jaké třídy. Chtěla bych nový kondenzační. Mám šanci na kotlikovou dotaci v r. 2021?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, Na tyto typy kotle byly dotace poskytovány, nicméně kotlíkové dotace jsou momentálně pozastaveny a čeká se na schválení a otevření programu, což by mělo být někdy v druhé polovině roku. Pokud byste měl další případné dotazy, prosím směřujte jej na http://www.dotaceforum.cz Děkuji

 8. Josef napsal:

  Zdravím,
  píšete, že kotlíkové dotace budou spuštěny v 2.polovině 2021. Kdy přibližně si podat žádost o dotaci a jaký je stručný postup? Děkuji.

 9. Josef napsal:

  Děkuji za odpověď. Ještě mám jeden dotaz – pokud si výměnu starého kotle (kat.2) za plynový kondenzační kotel vyměním nyní, bude možné žádat o kotlíkovou dotaci zpětně?
  Děkuji.

 10. Vaclav napsal:

  Dobrý den…. je pravda, ze dotace již nebude možná v r.2021, pokud by šlo o kotel na uhlí… /černý ekohrasek/ ? Děkuji za odpověď

 11. Marie napsal:

  Dobrý den, musí se kotel vyměnit i v rekreačním objektu?

 12. Milan Kardoš napsal:

  Dobrý večer,
  mám dotaz. V rodinném domě vytápím kotlem na uhlí Viadrus 2.třída rovněž využívám i elektrickým kotlem/jaro,podzim/. Plánuji instalovat tepelné čerpadlo vzduch – voda.
  Je možnost žádat o dotaci za výměnu elektrického kotle v programu Nová Zelená úsporám a taky žádat o dotaci v rámci Kotlíkové dotace na výměnu kotle Viadrus?
  Děkuji za sdělení.

 13. Zdena napsal:

  Dobrý den, mám plynový kotel (Protherm Panther 24KOV, r.v. 2006), mohu žádat o dotaci za jeho na náhradu? Děkuji za odpověď.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, pokud váš kotel nesplňuje emisní požadavky (čili je v třídě 1. a 2.), pak byste jej měla vyměnit za nový. Na dotaci budete mít nárok.

 14. Kristýna napsal:

  Dobrý den,

  prosím o radu, rádi bychom koupili tepelné čerpadlo do RD a chtěli bychom požádat o kotlíkovou dotaci, někde jsem se dočetla že při žádosti musím doložit revizní správu starého kotle. Je to tak?
  Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 15. Eva napsal:

  Dobrý den,když jsme koupili dům,kde se topilo kotlem,který tam ale původní majitelé nenechali a nyní bychom chtěli zrekonstruovat kotelnu a pořídit nový kotel splňující parametry pro dotaci, má smysl žádat,když se nejedná úplně tak o výměnu kotle?

 16. JANČA U. napsal:

  Dobrý den,
  v roce 2020 si tatínek pořídil do domu kotel na pelety, ( vzal si úvěr s vidinou, že nám potom pomohou dotace), jenomže v prosinci ze zdravotních důvodů přepsal dům na mě – dceru, a za cca do měsíce tatínek zemřel. Mám právo čerpat dotaci na kotel, tak abych mohla uplatit dluh co po tatínkovi zůstal?? Jsem nevlastní dcera – tudíž já dědit nebudu, ale maminka ano, a ten dluh po tatínkovibych tak chtěla zaplatit… Dosahuji na dotaci?
  faktura je na otce. Děkuji

 17. Věra Hrádková napsal:

  Dobrý den.
  Jestliže mám povinnosti vyměnit kotel v rekreačním objektu, mám také nárok na dotaci?
  Děkuji za odpověď
  Věra

 18. Jakub napsal:

  Dobrý den,

  když jsme koupili dům, kde se topilo kotlem, který tam ale původní majitelé nenechali a nyní bychom chtěli zrekonstruovat kotelnu a pořídit nový kotel splňující parametry pro dotaci, má smysl žádat, když se nejedná úplně tak o výměnu kotle? Děkuju moc.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   v případě kotlíkových dotací je podmínkou existence starého kotle na tuhá paliva, který bude ekologicky zlikvidován, bude nafocen a bude o něm vystaven dokument o likvidaci, a následná výměna za ekologický zdroj vytápění.

   V případě dotací v rámci programu Nová zelená úsporám je podmínkou mít jako hlavní zdroj vytápění elektrokotel, přímotopná topení či obdobný neekologický zdroj, a výměna za zdroj ekologický.

   Bohužel, jestliže na místě nemáte přítomen původní zdroj vytápění, není možné získat dotaci na jeho výměnu. Případně se zkuste zeptat na infolince programu Nová zelená úsporám, jestli pro Vás neexistuje nějaká varianta.

 19. Jakub napsal:

  Dobrý večer,

  mám dotaz. V rodinném domě vytápím kotlem na uhlí Viadrus 2.třída rovněž využívám i elektrickým kotlem/jaro,podzim/. Plánuji instalovat tepelné čerpadlo vzduch – voda.
  Je možnost žádat o dotaci za výměnu elektrického kotle v programu Nová Zelená úsporám a taky žádat o dotaci v rámci Kotlíkové dotace na výměnu kotle Viadrus?
  Děkuji za sdělení.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den,
   nelze, čerpat dvě dotace zároveň – jednu v rámci Kotlíkových dotacích a druhou v rámci programu Nová zelená úsporám. Navíc dotace je vždy mířena na výměnu hlavního zdroje. Navíc každý z těchto programů podporuje jinou výměnu zdroje. Kotlíkové dotace jsou primárně zaměřeně na kotle na tuhá paliva a z programu NZÚ je podporována následující výměna zdroje tepla:
   a) lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za jiný ekologický zdroj,
   b) elektrické vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
   Záleží tedy, který zdroj je ve Vašem domě veden jako hlavní. Základní informace k dotacím v oblasti podpory C – zdroje energie viz: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
   V případě dalších dotazů můžete využít Zelenou linku 800 260 500. Popřípadě se informovat na některém z krajských pracovišť Fondu. Bližší aktuální informace včetně kontaktů najdete na následujícím odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/obnovujeme-standardni-otviraci-dobu-fondu/

 20. Jakub napsal:

  Dobry den,
  je mozne nyní žádat o kotlíkovou dotaci nebo je program (jakýkoli) momentálně uzavřen? Děkuji. Š.

  • Jakub napsal:

   Hezký den, Štěpáne,
   tzv. Kotlíkové dotace jsou určeny výhradně pro výměnu kotlů na tuhá paliva, které nedosahují 3. emisní třídy v rodinných domech. Tyto dotace doposud detailně s žadateli řeší jednotlivé kraje, avšak přitom většina již nemá na další příjem žádostí finance.

   Dle informací szfp nyní již kraje zpravidla nové žádosti nemohou přijímat, či přijímají zatím do tzv. zásobníku (s čekáním, zda budou další zdroje). Aktuální situaci v kraji a možnosti podání žádostí je ale zatím nadále třeba konzultovat s odborníky místně příslušného krajského úřadu.
   Jak se píše i na jiných webech, aktuálně se jedná o budoucnosti, tedy možnostech dalšího dotování těchto výměn neekologických kotlů – hledají se cesty, jak získat potřebné finance (zda ještě z fondů EU, případně ze státní/resortní kasy atd.).

   Zatím je na konečné rozhodnutí třeba vyčkat.
   Výsledné oficiální informace a případné nové pokyny pro žadatele budou zveřejněny, jakmile to bude možné. Pokud nyní dotace v kraji již nebude reálná, sledujte, prosím, průběžně weby SFŽP ČR.

 21. Pavel napsal:

  Dobrý den, píšete o nutnosti mikro-energetických opatření, pokud dům nemá alespoň kategorii „C“ na en. štítku. V podmínkách III. vlny kotlík. dotací jsem takovou podmínku nikde nenašel. Tato podmínka zřejmě byla přítomna u dřívějších výzev. Máte nějaký podklad, že platí i pro III. vlnu? Děkuji.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, máte pravdu, a za chybu se omlouváme. Ve 3. kole Kotlíkové dotace odpadá povinnost žadatelů provádět tzv. mikro energetických opatření. Děkuji za upozornění.

 22. Jiří Link napsal:

  Dobrý den,bude možné žádat o dotaci zpětně u kotle na peletky?Mám už opravdu starý kotel Dakon a výměnu chci provést co možná nejdříve,do podzimu čekat nemohu,bydlíme v Krkonoších.Děkuji.

 23. Maria napsal:

  Dobrý deň, som spoluvlastnickou rodinného domu so svojim manželom . Matka manžela ma v dome doživotne právo. V dome mame kotol na uhlie. My s manželom mame trvalý pobyt na Slovensku. Mame nárok požiadať o kotlikovu dotáci v Čechách?

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, podmínkou je, abyste se měli v domě, na který chcete žádat dotaci, měli trvalé bydliště. Pokud máte další dotazy, obraťte se na krajský úřad, v místě, kde je onen dům. Tam tyto záležitosti řeší. Děkuji.

 24. Dagmar Moravcová napsal:

  Dobrý den, prosím o informaci. Dne 17.08.2020 nám byla schválena kotlíková dotace – Zásobník schválených žádostí. Dnes je 26.05.2021 a zatím nemáme připravenou smlouvu. Dočkáme se dotací, nebo už se máme s dotací rozloučit?
  Děkuji

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, pokud byla vaše dotace již schválena, jste v pořadníku. Žadatelů je spousta a navíc z důvodu corona krize došlo k dalším zdržením. Chcete-li mít však jistotu, obraťte se prosím na váš příslušný krajský úřad v místě vašeho bydliště. Tam mají kotlíkové dotace na starost.

   • Dagmar Moravcová napsal:

    Děkuji za rychlou odpověď. Na příslušném krajském úřadě jsem se informovala, bohužel nic pozitivního. Čeká se na peníze z MZP.

 25. Helena Šimková napsal:

  Dobrý den, topíme kotlem na uhlí, který splňuje 3. emisní třídu. Při revizi revizní technik do zprávy zapsal, že kotel nesplňuje předepsané emise. Má smysl žádat o dotaci při výměně kotle za kotel na pelety nebo tepelné čerpadlo? Samozřejmě bychom žadali zpětně, víme, že letos jsou již žádosti uzavřeny. Jde mi o to, jestli je možné získat dotaci na kotel 3. třídy, když emise v reálu nesplňuje. Děkuji.

 26. Jana Střílková napsal:

  Dobrý den, vloni jsme koupili starý dům, není zateplený. Teď řešíme výměnu starého kotle (na dřevo), výměnou za nová krbová kamna na peletky s rozvodem teplého vzduchu. Kotel jsme už pořídili, v současné době probíhá jejich zapojení a zprovoznění. Chci se zeptat, zatím jsme žádnou žádost nepodali, dosáhneme na nějaké dotace ? A pokud ano, jak máme postupovat. Děkuji za Vaši odpověď. Střílková

 27. Pavel napsal:

  Dobrý den, jsem majitelem bytu 3+1 v bytovém domě o čtyřech bytových jednotkách.Každá jednotka má samostatné vytápění 2x elektrické v bytech ,2 x na tuhé paliva ze sklepních prostor.Mohu žádat o dotaci na výměnu mého kotle na tuhé paliva za moderní automatický kotel na pelety když jsou v objektu více než 3 bytové jednotky?

 28. Zuzana Hlívová napsal:

  Rekonstruuji stary dum. K vytápění celého domu se používala jedna krbová kamna. Letos jsem si nechala zřídit teplovodní rozvody s radiátory ve všech pokojích a interiérový kotel, který má výborné vlastnosti ale na seznamu neni. Stará kamna jsem darovala skautům.
  Je v tom nějaký problém anebo mohu žádat o kotlikovou dotaci také?

 29. Petr Musil napsal:

  Dobrý den bydlíme s rodiči přítelkyně a stále topime v kamnech na uhlí.Uvazujeme teď o výměně za kotel a rozvod topení v domě.
  Měli by jsme také možnost zažádat o dotaci na nový kotel.
  Děkuji za odpověď

 30. Zuzana napsal:

  Dobrý den, v RD provádíme výměnu přímotopů na ústřední vytápění – plynový kondenzační kotel a zřizujeme plynovou přípojku. Bohužel nelze výměnu provést v celém domě a dvě místnosti zůstanou na přímotopech. Bude potřeba dům ještě částečně zateplit. Můžeme na toto získat dotaci?
  Za odpověď děkuji

 31. Eva Jílková napsal:

  Dobrý den, jsem vlastníkem domu, ale v současné době v něm bydlí rodiče, kteří tam mají věcné břemeno. Můžu si požádat o kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo?

  Děkuji za odpověď

 32. Michala napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, jsme SVJ / 4 byty, každý byt má samostatné vytápění 2 byty plynové , 2 byty tuhá paliva, jak je to s dotacemi pro jednotlivé byty? jaké příjmy se budou dokládat? / samoživitelka inv.důchod, + matka starobní/, topení v mém bytě je nuhlí -dřevo kotel Dakon/30 let/ děkuji za odpověd´

 33. Radoslav napsal:

  Dobrý den.
  Můžu žádat o dotaci když mám tepelné čerpadlo vzduch – vzduch.
  Bylo připojeno v roce 2020 září.

 34. Tereza napsal:

  Dobrý den,
  Mohu zadat o kotlikovou dotaci, když bydlím v družstevním bytě?
  Děkuji

 35. Petra napsal:

  Rodiče zakoupili dum jako rodinný 1975 od předchůdce Lesy ČR, smlouva zní na rodinný dum, mají zde trvale bydliště . Požádali si v roce 2019 o kotlikovou dotaci. Jaké však bylo překvapeni, kdy zadost byla zamítnuta, protože na katastrálním úřadě je stavba vedena jako stavba občanské vybavenosti. Je nějaká šance získat dotaci i v jiné vlně? Úřady změnu nechtějí na rodinný dum z moci úřední změnit .
  Děkuji

 36. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  máme rodinný dům. K hlavnímu vytápění používáme starý kotel na uhlí. Máme také starý plynový kotel. Rádi bychom použili kotlíkovou dotaci na výměnu plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel. S tím, že kotel na tuhá paliva bychom zlikvidovali. Chci se zeptat, zda lze čerpat dotaci.
  Děkuji

 37. Jakub napsal:

  Dobrý den, veškeré dotazy prosím směřujte do Facebook skupiny zde: https://www.facebook.com/groups/1260851254360466

 38. Anita napsal:

  Dobrý den, ako sa počíta príjem domácnosti, kde sú 2 dospelé osoby, čiže vlastníci nehnutelnosti a ich 2 maloleté deti ? Ich príjem je do 40 tisíc Kč mesačne. Možu získať dotáciu na kotol ??

 39. Rihova napsal:

  Dobrý den, koupili jsme chalupu a majitel měl dotaci na kotel na pelety. kotel měl dva roky a my bychom měli ještě 3 roky mít. Kotel je nevyhovující a potřebovali bychom jiný. Je možné si vzít dotaci už nyní.. Jsme oba důchodci a toto topení je velmi drahé. Předem děkuji za odpověď.

 40. LIBUŠE P. napsal:

  JSME NESLYŠICI POTŘEBOVALI BY JSME SI PORADIT . ZROVNA NA NOVY ROK NAM ZAČAL VYPOVIDAT PLYNOVY KOTEL NA STĚNĚ SLOUŽIL NAM DOBŘE 26-27LET JSME DŮCHODCI DLE VYPOČTU Z NOVIN A Z ROKU 2020 BY JSME NAROK NA DOTACI MĚLI NEBOT NAŠ DUCHOD NA OSOBU JE 13613,-KČ MĚSÍČNĚ A DLE LIMITU MA BYT 14242,-KČ JSME V UZKYCH CO TED MAME-LI TAKY NAROK NA DOTACI PLYNOVEHO KOTLE NA ZED JAKO DOSUD ZATIM JEŠTĚ NEVIME JAKY BUDE PRACUJE SE NA TOM JSME DUCHODCI VĚKEM 77 LET MANŽEL A JA 75LET A LETOS VĚK PŘIBUDE MOC VAS PROSIM O INFORMACI PŘEDEM VAM SRDEČNĚ DĚKUJI PETRLOVÁ -NEVIM VYBRALA JSEM SI TO NA DOTAZ U VÁS SPRAVNĚ I TAK DĚKUJI

 41. Stringo napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je nutné pro doložení k žádosti o dotaci po realizaci výměny kotle. Je pravda, že to musí provádět odborná firma s nějakou licenci, nebo může realizovat výměnu klasický topenář, který vše zprovozní a sepíše pouze zprávu o montáži? Z podkladů pro dotace to není nijak konkrétně specifikováno, je tam pouze doložit revizní zprávu a doklad o montáži. Děkuji za informaci.

 42. Karel H. napsal:

  Dobrý den, je možné získat dotaci na výměnu kotle v rekreačním objektu, kde trvale žijí 3 osoby? Děkuji!

 43. Jarmila napsal:

  Dobrý den chci se poptat máme kotel v chodbě h41 a chceme ho vyměnit ale nejde tam dát jenom nějaký protože to není kotelna podsklepen není dům s 50let doporučili mi Verner ale na tento typ už není nárok na dotaci poněvadž jde o kotel i nteriovy musely jsme udělat nový komín s nerezu prostředkem domu za 50000kc a teď každý mluví něco jineho plyn tu neni elektřina zdrahla tak jsme pro dřevo krb jedině s teplovodní vložkou ale jestli to vytopi to nevíme. Co byste nám poradil jsme severni Morava 2dospeli a 2 děti malé 2 důchodci 5 místnosti 2byt.nednotky.

 44. Miroslava P. napsal:

  Dobrý den prosím o radu koupili jsme starou bytovku o4bytech jeden byt mám krbová kamna druhý kotel 3tridy, třetí být jsme dali kotel nový na dřevo a čtvrtý být bude kotel na dřevo každý nájemník si topí sám můžu uplatnit nějakou dotaci. Jedná se o kotle opop a vložkování komínů zda může žádat o podporu. Děkuji.

 45. Jana napsal:

  Dobrý den,

  jsme vlastníkem rodinného domu, ale bydlí v něm pouze maminka-důchodkyně.
  Lze získat nějakou dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. Uvažujeme o kotel na peletky.
  Děkuji za informaci

 46. Marie H. napsal:

  Dobrý den, realizovali jsme výměnu kotle za tepelné čerpadlo na jaře 2020, než jsme ale podali žádost o dotaci, kvůli koronaviru byly žádosti předčasně uzavřeny. Je možné ještě někde teď žádat o dotaci zpětně? Děkuji za informaci

 47. Jirka napsal:

  Dobrý den, mám domek s obytným podkrovím, postavený v roce 2004 z cihel Porotherm 44 cm. Okna plastová, dvojsklo. Podkroví cca 25 cm izolační kamenné vaty. Zastavěná plocha 50 čtv. metrů, obytná plocha cca 75 čtv. metrů. Topím přímotopy a ohřev vody el. bojlerem. Na podzim 2021 instalováno tepelné čerpadlo ( klimatizace ) vzduch – vzduch v podkroví, pro dvě ložnice a nyní, na jaře 2022 bude instalováno také tepelné čerpadlo vzduch – vzduch pro vytápění obytné kuchyně v přízemí.
  Co budu potřebovat k úspěšné žádosti o dotaci ?
  Jsem ve starobním důchodu, jeho výše v roce 2021 cca 13300 Kč. Bude nutná technická dokumentace, kolik asi stojí její provedení a zda bude eventuelně proplacena ? Děkuji Jirka.

 48. Martina P. napsal:

  Dobrý den, při rekonstrukci domu jsme vyměnili zastaralý plynový kotel z roku 2002 za nový plynový kondenzační kotel v říjnu/listopadu 2020. Je možné podat žádost na dotaci ? Děkuji za odpověď a jsme s pozdravem, Martina Plachá

 49. Antonín K. napsal:

  Dobrý den, mám kotel na dřevoplyn ATMOS, rok výroby 1995. Technik mi sdělil, že tento typ kotle nemá přidělenou emisní třídu, na to mi dal i potvrzení. Na životním prostředí mi sdělili, že kotle vyrobené před rokem 2000 jsou ekologicky nevyhovující. Chtěl bych se zeptat, zdali mám nárok na dotaci.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, ano. Dotaci je možno získat na kotle vyšší emisní třídy, tj. 3. a 4. a na všechny neekologické kotle. Časově se to nijak neomezuje.

   • Jan K. napsal:

    Dobrý den, takže lze získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na uhlí energetické třídy 3…? Takže to neplatí jen pro třídy 1a2 jako u Zelené úsporám?
    děkuji za odpověď

 50. Jindra Kašparová napsal:

  Synovec dál mamce na nový kotel aby dostal dotaci jenže synovec za měsíc zemřel a dům ve kterém sestra bydlí je psaný na synovce a pozůstalost ještě není vyrizena jak má sestra postupovat dál aby měla nárok na dotaci nyní ji kotel dělají předem děkuji

 51. Jiří J. napsal:

  Dobrý den, prosím o radu ohledně kotlíkové dotace ( nejvyšší možné) na tepelné čerpadlo. Dle současných podmínek splnění se cítím diskriminován. Zrušili jsme po 22-ti letech topení plynem turbokotel Dakon DUO Unical a nahradili jsme ho tepelným čerpadlem. Od letošního roku jsme už ve starobním důchodu. Děkuji předem za odpověď.

 52. Dagmar P. napsal:

  Dobrý den,
  v roce 2018 jsem dostala dotaci na výměnu nového plynového kotle, kterou jsem zrealizovala. Vzhledem k tomu, že se situace s plynem nyní změnila a platím neúnosné zálohy na plyn tak uvažuji, že bych si pořídila ještě kotel na tuhá paliva. Musím v tomto případě vracet dotaci na plynový kotel z roku 2018, když bych měla 2 zdroje tepla?
  Děkuji.

 53. Karel Salvet napsal:

  Dobrý den.
  Jsme důchodci a bydlíme v rodinném domě, jenž jsme darovali dceři, která se po svatbě odstěhovala za manželem. Jsme v domě sami a topíme plynem, ale kotel má již cca 20let a chtěli bychom ho vyměnit za nový kondenzační. Dosáhli by jsme na dotaci, když nejsme majitelé ?
  Děkuji za odpověď

 54. Jiří napsal:

  Dobrý den..
  V našem rodinném domě byl kotel na uhli.Když sestra polovinu domu prodala kotel se zrušil a sousedé si udělali topení svoje. My dali misto kotle na uhli kotel plynový a za nějaký čas se instaloval pl. kotel ke mě do bytu.V případě, že bychom chtěli kotel na dřevo zpět aby vytápěl byt můj i syna v podkroví..a ponechat v mém bytě i kotel plynový..protože musim ohřívat vodu a vařit..dosáhla bych na dotace? Jsem v důchodu a syn je ve 3.st invalidity.Děkuji za odpověď

 55. Alena Felcmanová napsal:

  Dobrý den..v dubnu r.2022 jsme měnili plynový kondenzační kotel za tepelné čerpadlo ,jsme důchodci,mám nárok na dodaci?V případě ano,tak jak mám postupovat.

  • Jakub napsal:

   Dobrý den, Ano, pokud jste důchodce a v dubnu 2022 jste instalovali tepelné čerpadlo, můžete mít nárok na dotaci.
   Pokud máte zájem o získání dotace, postupujte následovně:

   -Navštivte webové stránky Ministerstva životního prostředí nebo jiného odpovídajícího orgánu a přečtěte si podrobnosti o programu dotací.
   -Zjistěte, zda splňujete všechny požadavky na získání dotace, jako jsou například požadavky na typ tepelného čerpadla nebo efektivitu zdroje tepla.
   -Vyplňte a podepište žádost o dotaci a přiložte všechny potřebné doklady, jako jsou faktury za instalaci tepelného čerpadla.
   -Odešlete žádost a čekejte na rozhodnutí. Obvykle trvá několik týdnů nebo měsíců, než dostanete odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *