Národní plán obnovy

Národní plán obnovy má Česku napomoci vyrovnat se s následky koronavirové pandemie. V čem konkrétně a jaká opatření využívá?

Co je Národní plán obnovy

Národní plán obnovy představuje soubor reforem a investic, které jsou určeny k oživení národní ekonomiky. Ta výrazně utrpěla v uplynulých letech koronavirovou pandemií a s tím souvisejícími restrikcemi, které měly nejen hospodářský, ale i sociální dopad.

Zároveň je také cílem akcentovat aktuální technologický i celospolečenský vývoj. Česká republika se tak díky tomuto záměru zároveň má stát zemí zelenější, což mimo jiné nyní znamená ukončit závislost na ruských fosilních palivech. A také by měla být posílena otázka digitální budoucnosti, což by se mělo promítnout například do digitalizace zdravotnictví.

Původní myšlenka se tak objevila již v roce 2021, nicméně plán byl oživen v roce 2023 a to s ohledem na energetickou krizi a aktuální geopolitickou situaci.

Kolik peněz se v rámci Národního plánu obnovy rozdělí

Země v tomto plánu využívá finančních prostředků z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost. Ten je ústředním prvkem iniciativy NextGenerationEU. Jeho prostřednictvím získává Komise finanční prostředky výpůjčkami na kapitálových trzích, jak oficiálně uvádějí zdroje, které následně přerozděluje jednotlivým členským zemím.

Celkově bude z tohoto unijního fondu poskytnuta částka ve výši více než 800 miliard eur. A konkrétně ČR hodlá dle dostupných informací čerpat mezi lety 2021 až 2026 prostředky v celkové výši zhruba 209 miliard korun ve formě grantů a 19,4 miliard korun ve formě půjček.

EU má na deklarované záměry přispět v celkem 9 splátkách. Podmínkou však je, aby Česko dokázalo řádně plnit definované milníky a cíle. To vše navíc ve vymezeném časovém úseku do 31. srpna 2026. Za implementaci Národního plánu obnovy jsou odpovědni tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva.

Jaké výzvy Národní plán obnovy vyhlašuje

V rámci Národního plánu obnovy jsou jednotlivé výzvy rozčleněny pro:

  • soukromou sféru
  • veřejnou sféru
  • širokou veřejnost

Investice pak jsou rozčleněny do celkem sedmi nejdůležitějších oblastí. Ty tvoří:

  • Digitální transformace
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  • Vzdělávání a trh práce
  • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na covid
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Zdraví a odolnost obyvatel
  • REPowerEU

Národní plán obnovy je tak určen primárně občanům a dotýká se oblastí každodenního života. Jeho záměrem je mimo jiné vybudovat adekvátně odolnou společnost, která by v budoucnu měla být schopna se lépe vyrovnávat s potenciálními dalšími krizemi.

Česko by se tak mělo stát zemí energeticky soběstačnou a vzdělanou. Mimo to průzkum pro Národní plán obnovy z dubna 2023 zjistil, že palčivým problémem je z pohledu samotných Čechů v jejich zemi také korupce. I tento problém je tak zapotřebí aktivně řešit.

Jak si požádat o podporu z Národního plánu obnovy

O podporu si tak v rámci tohoto programu mohou požádat podniky, ale také běžní obyvatelé ČR. Celkem 122 opatření je dále rozděleno do 37 reforem a 85 investic. Jeho výhodou je tak především konkrétnost.

Patrně nejznámější možnosti podpory je Nová zelená úsporám, což je dotační program zaměřený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Zároveň je aktuálně možné si podat žádost i do programu Nová zelená úsporám Light, který je určen seniorům a nízkopříjmovým domácnostem.

Zájemce o tuto dotaci by se měl na počátku seznámit se s podmínkami projektu, vyhledat odborníka pro přípravu nebo zpracování projektu a podat si žádost. Následně projekt zrealizujete a příslušnými dokumenty doložte, co a jak se realizovalo a co má tedy být následně proplaceno.