Dotace na zateplování. Aktuální podmínky 2024

0
brown house covered with snow
Share

Dotace na zateplené rodinných domů si klade za cíl přispět majitelům rodinných domů ke snížení energetických ztrát a tedy ke snížení spotřeby energií. Zateplení je významným faktorem k zajištění efektivního vytápění bez zbytečných ztrát. Kdo má na dotaci nárok a kolik lze od státu získat? A jak je to s vyřízením dotace?

Dotace na zateplení Nová zelená úsporám – základní info

Dotační program Nová zelená úsporám Standard poskytuje až 50 % dotaci na zateplení ve výši 30 000 až 950 000 Kč. Pokud chcete dotaci využít na maximum, můžete si tak sjednat zateplení v ceně 1 900 000 Kč a získat z dotace 950 000 Kč. Dotace se navíc vztahuje i na památkově chráněné budovy. Do limitu 950 000 Kč se nepřipočítávají případné bonusy, takže výsledná výše dotace může tuto částku dokonce přesahovat (a přesahovat tak fakticky i limit 50 % hrazených výdajů).

Dotaci lze žádat jen na budovy s datem žádosti o stavební povolení (resp. s datem ohlášení stavby) před 1. 7. 2013.

Výše dotace

Výsledná výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Dotaci lze poskytnou i na instalaci stínící techniky s pohyblivými prvky umožňující nastavení úrovně zastínění.

PoložkaVýše dotace
Výše dotace na 1 m2 zateplení600 až 4 900 Kč
Výše dotace na 1 m2 stínící techniky1 500 Kč
Základní dotace na podporu projektu25 000 Kč

Maximální výše dotační podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory (25 000 Kč), která zohledňuje např. náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor apod.

Pozor, nárok na podporu nevzniká, pokud pro daný typ konstrukce (či její významnou část) nelze doložit přímé realizační výdaje na provedení opatření!

Typ konstrukcePodporované opatření
Dílčí [Kč/m2]Základní [Kč/m2]Optimální [Kč/m2]Památky [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním
prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce
k nevytápěným prostorům a k sousední
budově
6008001 300800
Výplně otvorů2 2003 0004 9004 900
Konstrukce k zemině8001 0501 7001 050
Stínící technika1 5001 5001 5001 500
Základní podpora25 000 Kč / žádost

Požadované technické parametry k udělení dotace na zateplení

Tabulka pochází z oficiálního dokumentu vydaném Státním fondem životního prostředí ČR.

Pozor: V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Jaké dokumenty musím doložit k žádosti o dotaci?

Žádost o dotaci na zateplení budovy / rodinného domu lze administrovat a poskytnout jen pokud jsou dodané potřebné dokumenty, jedná se o:

 1. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 2. Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory
  • Projektová dokumentace
  • Energetické hodnocení
  • Vyhodnocení úspor a přínosu (kalkulační nástroje).
 3. Prohlášení žadatele, že má zajištěn souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Prohlášení žadatel učiní přijetím textu čestného prohlášení v systému AIS.
 4. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
 5. Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.
 6. Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – předkládá se pouze je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory.
 7. Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu – pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový nástroj je k dispozici na webových stránkách programu. Jako součást výpočtu budou připojeny dokumenty dokládající zadávané hodnoty a vlastnosti navrhovaných materiálů.
 8. Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání doby trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
 9. Dokument prokazující výchovu nezletilého dítěte – předkládá se v případě žádosti o rodinný bonus (např. rodný list). V předložené kopii rodného listu, popř. jiném dokladu, žadatel anonymizuje (znečitelní) místo narození a pohlaví dítěte a místo narození u obou rodičů. V případě samoživitele/samoživitelky pak anonymizuje veškeré osobní údaje druhého rodiče. SFŽP ČR nezpracovává osobní údaje uvedené v rodném listu dítěte, které je žadatel povinen anonymizovat.
 10. Doklad o prodloužení vázací doby domu se sociálními byty – předkládá se pouze v případech, kdy vázací doba domu se sociálními byty uplyne před dobou udržitelnosti stanovené v těchto závazných pokynech.
 11. Seznam bytových jednotek uplatňující bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty – předkládá se v případě, že chce žadatel uplatnit bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty.
 12. Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. V případě veřejné podpory dle nařízení EK č. 651/2014 GBER jde o:
  • prohlášení žadatele o velikosti podniku,
  • prohlášení žadatele o inkasním příkazu,
  • podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda žadatel není podnikem v obtížích, viz kap. 9.2.
  • V případě podpory malého rozsahu de minimis pak čestné prohlášení žadatele o podporách de minimis dle vzoru zveřejněného na webových
   stránkách programu
 13. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů – předkládají pouze žadatelé, kteří jsou zadavateli dle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Formulář prohlášení je k dispozici na webových stránkách programu.
 14. Oznámení o spolufinancování projektu ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů dle kap. 2.3, odst. e) – předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.

Tip: Obáváte se velké administrativní zátěži? Zvolte zkušenou stavební firmu, která zajistí kompletní administraci dotací za vás, celý proces získání dotace na zateplení pak pro vás nebude vůbec náročný!