Fotovoltaika pro firmy s novými dotacemi 2024. Cena, podmínky a aktuální informace

2
Foto: Firemní realizace v Praze od společnosti SEFY
Share

Od 1. března 2024 jsou spuštěny nové dotace na firemní fotovoltaické elektrárny. Dotace poskytuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Jedná se dokonce o několik výzev Modernizačního fondu, kterých lze využít k financování výstavby fotovoltaické elektrárny pro malé i velké firmy, ale i pro obce a státní instituce. Kolik lze získat a jak je to s administrativou a byrokracií?

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro firmy

Cílem všech výzev je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

SEFY – přední česká společnosti realizující FVE pro firmy

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 50 kW – 5 MW

Instalace fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované v Praze) až do 5 MWp. Dotace je určena pro realizaci FVE pro vlastní spotřebu. Maximální výše dotace na 1 projekt je 50 % celkových výdajů.

 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od schválení poskytnutí prostředků
 • Kompletní znění podmínek: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3835

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat o dotaci?

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let), nebo v případě, že povinnost držení licence nevyplývá z aktuálně platných právních předpisů (aktuálně platí, že licenci je potřeba mít pro elektrárny s výkonem nad 50 kWp)

Další podmínky:

 • Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení do distribuční nebo přenosové soustavy je maximálně 30 % instalovaného výkonu FVE pro výkon do 1 MWp a 20 % pro výkon nad 1 MWp. Musí tak být skutečně technicky umožněno navrhnout a realizovat fotovoltaiku tak, aby sloužila primárně k vlastní spotřebě.
 • Fotovoltaika s bateriovým ukládání energie musí ročně přijmout alespoň 75 % energie z FVE.
 • Kapacita baterie musí být minimálně 0,2 násobek výkonu elektrárny a maximálně 1 násobek výkonu.

Pozor! Z celkové alokace 3 mld. Kč budou přednostně podporovány projekty v krajích Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Alokace pro tyto kraje je 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

SEFY – přední česká společnosti realizující FVE pro firmy

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp. Dotace je určena pro realizaci FVE pro vlastní spotřebu. Maximální výše dotace na 1 projekt je 50 % celkových výdajů.

 • Žádosti je možné podávat od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od schválení poskytnutí prostředků
 • Kompletní znění podmínek: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3837

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat o dotaci?

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Další podmínky:

 • Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení do distribuční nebo přenosové soustavy je maximálně 80 %
 • Fotovoltaika s bateriovým ukládání energie musí ročně přijmout alespoň 75 % energie z FVE.
 • Kapacita baterie musí být minimálně 0,2 násobek výkonu elektrárny a maximálně 0,6 násobek výkonu.

Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách výkonem nad 1 MWp. Maximální výše dotace nesmí překročit 75 % celkových výdajů.

 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od schválení poskytnutí prostředků
 • Kompletní znění podmínek: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3833

Podporovány jsou:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalované na budovách či jiné infrastruktuře včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce.
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Další podmínky:

 • Kapacita baterie musí být minimálně 0,2 násobek výkonu elektrárny a maximálně 1 násobek výkonu.
SEFY – přední česká společnosti realizující FVE pro firmy

Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Instalace nových fotovoltaických elektráren na budovách, pozemcích a další infrastruktuře s maximálním výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %.

 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od schválení poskytnutí prostředků
 • Kompletní znění podmínek: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3834

Podporovány jsou:

 • Sdružené projekty FVE které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce nebo na území maximálně 3 vzájemně sousedících obcí, případ. na území hl. města Prahy na objektech či pozemcích vlastních organizacemi vlastněných žadatelem.
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Další podmínky:

 • Fotovoltaika s bateriovým ukládání energie musí ročně přijmout alespoň 75 % energie z FVE.
 • Kapacita baterie musí být minimálně 0,2 násobek výkonu elektrárny a maximálně 1 násobek výkonu.
SEFY – přední česká společnosti realizující FVE pro firmy i obce

Na jaké výdaje lze čerpat dotace?

Uznatelné výdaje k čerpání dotací jsou:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
 • Výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • Stavební vícepráce (dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení). Vícepráce musí být objektivně nutné k dokončení díla.
 • DPH – Daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.

Způsobilé výdaje mohou být datovány i zpětně – platí pokud vznikly po 1. 1. 2023.

Pozor: Odborný technický dozor může vykonávat:

 • Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo
 • osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v některém níže uvedeném oboru:
  • (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb,
  • (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

Tip: specializované firmy, které realizují fotovoltaické elektrárny pro firmy na klíč, dokáží zajistit i způsobilé dozory, které vám pomohou s celou realizací.

Na jaké výdaje naopak nelze čerpat dotace?

Výdaje, které nejsou uznatelné k čerpání dotací, jsou například:

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy
 • nákup použitého vybavení
 • výdaje na nákup nemovitostí
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • daně – DPH (s výjimkou viz výše), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu
 • splátky úvěrů, úroky
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací
 • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.)
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje.

Podmínky získání dotací

 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (viz výše)
 • Žadatel je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po celou dobo administrace žádosti a následně také v době udržitelnosti (5 let)
 • Žadatel umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace projektů podpořených z programu.
 • Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze podporu poskytnout.
 • Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, insolvenci, likvidaci, nesmí mít závazky po splatnosti vůči státním institucím, nesmí mít nedoplatky na daních apod.

Jaké dokumenty jsou nutné doložit k dotaci?

 • Odborný posudek, který představuje potvrzení technických a energetických parametrů, odborný posudek může zpracovat
  • Energetický specialista s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
  • autorizovaný technik/inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (IE02, TE03)
  • autorizovaný technik/inženýr v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00)
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu – v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí (posuzuje se dle identifikačního čísla osoby – IČO), tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (relevantní pouze pro pozemky, na kterých bude umístěna výrobna).
 • Doklady k veřejné podpoře – zde se jedná o podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu (viz dokumenty na webu https://www.modernizacni-fond.cz/); čestní prohlášení o podporách de minimis; prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem (viz web https://www.modernizacni-fond.cz/)
 • Doklad k prověření vlastnické struktury
 • Doklad o vedení bankovního účtu

Kde se žádost o dotaci podává a jak je to se schválením?

Žádost o dotaci se podává na stránkách SFŽP – https://zadosti.sfzp.cz/.

Žádosti se průběžně vyhodnocují v pořadí, v jakém přišly na Fond. Při kontrole přijatelnosti se ověřuje věcná správnost a splnění podmínek výzvy, z pravidla lze očekávat stanovisko o přijetí do 60 dní. Pokud žádost v rámci těchto kontrol obsahuje nesrovnalosti, které lze odstranit, je žadatel vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní od zaslání výzvy prostřednictvím AIS SFŽP ČR.

Pokud je žádost přijata a všechna kritéria jsou splněna, dojde k uzavření písemné smlouvy mezi vaší firmou a Fondem.

Povinná publicita

Všichni jistě známe z veřejných míst pamětní desky, které poukazují na to, že byly financovány z rozpočtů EU apod. V podobném duchu je nutné uvést zdroj financování i v tomto případě. Žadatel je povinen informovat o realizaci projektu za pomoci prostředků z Modernizačního fondu. Je nutné:

 • Umístit informaci na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích (pokud je má podnik zřízen) a sdělení je zapotřebí doplnit vhodným popisem
 • Zobrazit loga Ministerstva životního prostředí (MŽP), Evropské komise, Evropské investiční banky a Státního fondu životního prostředí ČR v souladu s parametry stanovenými v grafickém manuálu.
 • Uvádět odkaz na Modernizační fond formou povinného sdělení: Tento projekt je/byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Tip: Pro přípravu povinné publicity lze využít online nástroj, který celý proces zjednodušší: https://publicita.sfzp.cz/

Billboard a pamětní deska musí být instalovány u projektů, jejichž celková výše příspěvku z Modernizačního fondu přesahuje 13 mil. Kč a projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.

V případě projektů, které spadají výší podpory pod hranici 13 mil. Kč, umístí žadatel alespoň jeden plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3. Ke zveřejnění plakátu je možné využít i elektronický nosič. Za způsobilý náklad lze považovat pouze náklad na výrobu plakátu o minimální velikosti A3, a to do výše maximálně 1 000,- Kč bez DPH.

Fotovoltaika na klíč pro firmy. Co by měla služba obsahovat?

Instalace fotovoltaických elektráren je dnes už dobře etablovaný byznys a existuje tak celá řada firem, které dokáží na míru navrhnout efektivní a úsporné fotovoltaické řešení a to nejen pro rodinné domy, ale i pro firmy. Instalace FVE na firemní či obecní objekt je ale značně komplikovanější projekt. V závislosti na velikosti instalovaného výkonu je nutné doložit celou řadu dokumentů, povolení a komunikovat s celou řadou orgánů a institucí.

Firma SEFY Czech Republic s.r.o. nabízí kompletní instalaci na klíč a garantuje maximální součinnost při zajišťování veškerých náležitostí nutných k realizaci firemní fotovoltaické elektrárny, je to:

 • Návrh fotovoltaické elektrárny a projekt pro připojení k distribuční soustavě
 • Zajištění všech podkladů pro vyřízení licence ERÚ, pomoc s vyplněním a podáním žádosti
 • Kompletní projektová dokumentace
 • Vypracovaný projekt
 • Podklady pro čerpání dotací
 • Všechna potřebná povolení

Jaké ceny nabízí firmy na fotovoltaiku?

Přední česká firma SEFY Czech Republic s.r.o., který byla odborným a nezávislým portálem Refsite ohodnocena jako nejlepší firma na trhu s instalacemi fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, má také divizi pro instalace fotovoltaických elektráren pro firmy.

Aktuální ceník SEFY nabízí 3 základní cenové varianty, nicméně jasně je deklarováno na stránkách firmy, že každý projekt je unikátní, proto i cenová kalkulace je vždy individuální, proto berte tento ceník orientačně.

Zdroj: Společnost SEFY, Firemní fotovoltaické elektrárny

Kolik firemní fotovoltaika ušetří?

Dle obrázku výše vidíme, jakých úspor mohou podniky dosáhnout, pokud začnou pro svůj provoz využívat fotovoltaiku. Fotovoltaika získává energii ze slunce, takže se jedná o nejčistší možný zdroj elektřiny, který máme.

Výše úspor závisí na vašem současném tarifu, na charakteru spotřeby a také na tom, jestli zvolíte systém s akumulací energie. Máte drahé odběrové špičky? Pak jejich vykrytím z fotovoltaiky dokážete zajistit masivní zlevnění provozu! Ale příkladů může být z praxe velké množství.

Kupříkladu mrazírny, které v letním počasí potřebují extra energii k zajištění dostatečného chlazení? Zde je fotovoltaika doslova darem z nebes, protože fotovoltaika nejvíce vyrábí v jarním a letním období, kdy je denního světla nejvíce, takže velká fotovoltaika třeba pro mrazírny dokáže zajistit opravdu velkou službu.

Je nutné podotknout, že návratnost investice je velmi rychlá v případě firem a zejména díky dotacím. Není tak problém pro firmu připravit projekt, který zaručí návratnost za 2 až 3 roky.

Zdroj: Společnost SEFY, Firemní fotovoltaické elektrárny