Kotlíková dotace 2024

85
tepelné čerpadlo vzduch - voda dotace
Share

Kotlíková dotace vám může uhradit až 95 % nákladů na výměnu starého kotle na pevná paliva. Vyplacení dotace probíhá před samotnou koupí a instalací, takže není nutné disponovat vlastními prostředky.

Vlastníte nevyhovující a neekologický kotel? Vyměňte jej za ekologický tepelný zdroj díky výhodné kotlíkové dotaci!

Kotlíková dotace je rozdělena na 2 základní typy:

 • Kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce – uhrazení až 95 % nákladů
 • Kotlíková dotace pro ostatní domácnosti – uhrazení až 50 % nákladů – z programu Nová zelená úsporám

Zdroj info: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

V rámci kotlíkové dotace je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo až ve výši 180 000 Kč! Výše dotace hradí až 95 % nákladů.

Jak je kotlíková dotace pro nízkopříjmové vyplácena?

Vyplácení dotace pro nízkopříjmové skupiny, kterou mají v gesci krajské úřady, probíhá ve dvou možných variantách:

 • Zpětně – Příjemce dotace nejprve výměnu zdroje vytápění zaplatí z vlastních prostředků a poté předloží poskytovateli dotace (krajský úřad) finanční vypořádání. Po jeho schválení je dotace příjemci vyplacena
 • Zálohově – Příjemce dotace doloží poskytovateli dotace zálohovou fakturu od dodavatele. Záloha je poskytnuta max. do výše 60 % schválené dotace. Po dokončení realizace výměny zdroje tepla doloží příjemce dotace finanční vypořádání poskytovateli dotace, který po jejím schválení vyplatí zbylou část dotace.

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci

Dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny, které jsou charakterizovány jako:

 • žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
 • žadatel (nebo některý z členů domácnosti) pobírá či pobíral v rozmezí od 1. ledna 2022 až po termín podání žádosti příspěvek na bydlení.

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.

Nemovitost, na kterou se dotace vztahuje, je:

 • rodinný dům
 • bytová jednotka
 • trvale obývaný rekreační objekt

Na co lze kotlíkovou dotaci čerpat

Dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 a 5 dle ČSN EN 303-5

Jaké typy tepelných zdrojů jsou podporovány

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Jaká je výše podpory

Výše kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí od 130 000 Kč do 180 000 Kč, v závislosti na zvoleném typu zdroje tepla.

Podpora je poskytována i zpětně! Vztahuje se na instalace uskutečněné od 1. ledna. 2021 a výše podpory hradí až 95 % způsobilých výdajů!

Pozor! Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou tímto dotačním programem podporována!

Typ zdroje teplaMaximální výše podpory
Tepelné čerpadlo180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávku paliva130 000 Kč
Výše podpory v rámci kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny.

Jak zjistím, zda se na tepelný zdroj vztahuje podpora

Prodejci specializovaných tepelných zdrojů tuto informaci vždy zdůrazňují. Ověřit si to lze vždy na přehledném seznamu výrobků a technologií na stránkách SFZP.

Kotlíkové dotace nejsou poskytovány mimo jiné na:

 • výměnu starých plynových kotlů, elektrokotlů, automatických kotlů ani lokálních topidel na tuhá paliva
 • pořízení kotle umožňujícího spalování uhlí
 • pořízení tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch
 • pořízení plynového kotle
 • přestavby stávajícího kotle na tuhá paliva.

Co Vše je uznáno k uhrazení z dotace?

Takzvané způsobilé výdaje, které jsou v rámci kotlíkové dotace hrazeny, jsou dle portálu SFŽP:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Kotlíková dotace podání žádosti na krajském úřadě

Máte zájem o kotlíkové dotace a chcete zjistit, zda máte nárok tyto dotace získat? Vašim kontaktním i podacím místem je krajský úřad. Krajské úřady slouží také jako místo, které poskytuje odborné poradenství.

✅ Kotlíková dotace Jihočeský kraj

Příjem elektronických žádostí začal 26. 6. 2023 a potrvá do 31. 8. 2024. Žádosti o dotaci je možné odesílat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje. Povinné přílohy lze odeslat do 20 dnů.

Nevíte si s podáním žádosti rady? Podívejte se na přehledný návod!

Na oficiálním portálu pro kotlíkové dotace pro JČ kraj je také podrobná dokumentace se vzory o žádosti. Klikněte zde.

Portál také poskytuje aktuální informace o schválených a neschválených žádostech. Klikněte zde.

✅ Kotlíková dotace Jihomoravský kraj

Příjem elektronických dotací probíhá od 1. 8. 2023. Povinné přílohy je nutné odeslat do 5 dnů od odeslání žádosti.

Příjem elektronických dotací probíhá od 1. 8. 2023. Povinné přílohy je nutné odeslat do 5 dnů od odeslání žádosti.

Konzultace jsou možné emailově i telefonicky (viz oficiální webová stránka výše).

✅ Kotlíková dotace Karlovarský kraj

Příjem elektronických žádostí začal 14. 8. 2023.

Seznam povinných dokumentů včetně návodů, které je nutné přiložit k žádosti, naleznete zde.

✅ Kotlíková dotace Královéhradecký kraj

V současné době je příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji UKONČEN. Další výzva k předkládání žádostí je plánovaná na JARO 2024.

✅ Kotlíková dotace Liberecký kraj

Příjem elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci v libereckém kraji začal 4. 9. 2023 a k ukončení dojde 31. 8. 2024.

Liberecký kraj připravil pro zájemce o kotlíkovou dotaci přehlednou příručku, která vysvětluje postup krok za krokem. Pro zobrazení návodu klikněte zde.

✅ Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj

Příjem elektronických žádostí pro kotlíkovou dotaci v Moravskoslezském kraji je otevřen od 31. 7. 2023 do 30. 8. 2024.

Veškeré dokumenty a návody najdete na webových stránkách výše.

✅ Kotlíková dotace Olomoucký kraj

Příjem elektronických žádostí pro kotlíkovou dotaci v Moravskoslezském kraji je otevřen od 1. 8. 2023 do 30. 8. 2024.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře v prostředí portálu Komunikace pro občany.

✅ Kotlíková dotace Pardubický kraj

Příjem žádostí o kotlíkové dotace v Pardubickém kraji byl ukončen k 31. 8. 2022.

✅ Kotlíková dotace Plzeňský kraj

 • Infolinka: viz kontaktní osoby na webu
 • E-mail: viz kontaktní osoby na webu
 • Webové stránky: plzensky-kraj.cz

Příjem žádostí je otevřen od 4. 9. 2023 a ukončení příjmu žádostí bude 30. 8. 2024.

Detailní informace a postup krok za krokem najdete v dokumentu zde.

✅ Kotlíková dotace Praha

Zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace v Praze elektronicky od 7. 8. 2023 a ukončení 31. 8. 2024.

Žadatel o dotaci je povinen archivovat doma po celou dobu udržitelnosti, tj. 5 let od uvedení instalovaného zdroje do provozu, veškeré originály (kopie) dokladů v tištěné podobě, které souvisely s realizací Projektu!

Kompletní dokumentace včetně návodu na podání žádosti o kotlíkovou dotaci v Praze je ke stažení zde.

✅ Kotlíková dotace Středočeský kraj

Zahájení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji započalo 5. 9. 2023.

Podrobný návod, jak vyplnit žádost, najdete zde.

✅ Kotlíková dotace Ústecký kraj

✅ Kotlíková dotace kraj Vysočina

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci v kraji Vysočina probíhá od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

✅ Kotlíková dotace Zlínský kraj

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci ve Zlínském kraji probíhá od 12. 9. 2023 do 30. 8. 2024.

Nejčastější chyby při přípravě a podání žádosti

 • Fotodokumentace nahrazovaného kotle: Bez doložení odpovídající fotodokumentace nemusí být žádost doporučena ke schválení.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu nahrazovaného kotle (DKTS) – ověřte si, zda je doklad platný, kompletně a řádně vyplněný a zda byla kontrola provedena a DKTS vystaven odborně způsobilou osobou oprávněnou od konkrétního výrobce.
 • K žádosti dokládejte pouze povinné přílohy žádosti, a to na aktuálních formulářích. Doklady týkající se finančního vypořádání k žádosti nedokládejte (pokud tak učiníte, budete k jejich doložení po podpisu smlouvy vyzváni znovu). Nepoužívejte formuláře z předešlých dotačních programů.

Doklady k podání žádosti

 • Formulář žádosti o podporu.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.
 • Doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření.
 • Další přílohy definované příslušným krajem.

Často kladené otázky

Mnoho lidí se ptá, zda ještě vůbec bude kotliková dotace otevřena. Není potřeba se bát. Stát se bude snažit podpořit vás, a to v co nejkratší době. Obzvlášť nyní, když je poptávka po nových kotlích a tepelných čerpadlech přímo masivní.

Musíte se podívat na stránky vašeho kraje, protože kotlíková dotace je pro každý kraj trošku jiná – výzvy probíhají v jiných termínech, jsou různé rozpočty, různý počet otevřených žádostí.

Samotnou žádost si vyřídíte i vy sami, nemusíte hledat odborníka.

Jaké jsou nejčastější dotazy, které vás zajímají?

Je podmínkou proplacení kotlíkových dotací mikro-energetická opatření nebo zateplení?

Mikro energetickými opatřeními se myslí výměny oken, dveří nebo zateplení střechy nebo půdy jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení střechy či půdy, které jsou nutné k získání kotlíkové dotace, v případě, že váš domek nemá energetický štítek „C“.

Toto nově již není podmínkou.

Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo, bude výrobek na seznam doplněn a žadatel muže čerpat podporu. Seznam registrovaných kotlů je ke stažení na webu SFŽP.

Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?

Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpoklad je, že kontrola žádostí by měla proběhnout do 30 pracovních dnů. Pokud je žádost vaší kotliková dotace v pořádku, následuje generování a podpis smlouvy se žadatelem, kde bude uveden termín na realizaci projektu. Obecně předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů. Tady to potřebujeme přesně – po krajích, do tabulky.

Musím mít zpracovaný projekt? (a kým)

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem, na který se vztahuje uhrazení z dotace.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn?

Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Emisní třída kotle nerozhoduje. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace na kotle jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Slouží kotlíková dotace i na výměnu zdroje na elektřinu?

Kotlíková dotace je primárně určené pro majitele rodinných domů, kteří využívají jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o tepelné čerpadlo, kde je však podmínkou i zateplení objektu, pokud rodinný dům přesahuje měrnou roční potřebu tepla na vytápění 150 kWh/m2. Elektrokotel ještě viz bod 5.

Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně?

Středočeský kraj bude proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízí možnost poskytnutí zálohy až do výše 40 tis. Kč. V Královéhradeckém kraji, v kraji Vysočina, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji budou v některých případech poskytovány platby před uskutečněním pořízení kotle.

Moravskoslezský kraj plánuje zapojení vlastních finančních prostředků, a to formou 5% navýšení podpory u všech úspěšných dílčích projektů fyzických osob. Navíc se připojí zhruba dalších 75 obcí. V rámci některých obcí budou ve výsledku až 100 % dotace, chybějící údaje v tabulce budou doplněny po schválení v příslušné obci, dostupné na www.lokalni-topeniste.cz. Od krajského úřadu pro Ústecký kraj máme informaci, že v současné době mají zájem přispívat 2 obce ze svého rozpočtu po realizaci dotace. Bude řešeno samostatně mimo kraj.

Některé kraje i obce nabízejí bezúročnou půjčku, nebo že zaplatí výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy nemusí předem platit.

Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?

Kotliková dotace se nově vztahuje i na rekreační objekty, dále rodinných domů, a to do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Akceptujeme rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. Pro domy od 4 bytových jednotek poskytuje podporu Integrovaný regionální operační program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, kde ale musí být objekt kolaudován jako bytový dům.

Lze získat dotaci na kamna?

Na výměnu kamen se kotlíkové dotace nevztahují, pouze na kotle s ručním přikládáním, které fungují jako hlavní zdroj vytápění pro celý objekt. Na výměnu starých kamen je možné využít dotace z NZÚ.

Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké kontroly?

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně 5 letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

Co to jsou kamna?

Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech, v němž se spalováním paliv získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné látce určené pro soustavy vytápění.

Co je to kotel?

Kotlem se rozumí zařízení umístěné mimo obytné místnosti, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.

Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat.

Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C.

Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.

Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje. Např. při realizaci tepelného čerpadla, je pro účinnou funkci systému, vhodné realizovat tzv. podlahové vytápění.

Je možno při realizaci kotlů s ručním přikládáním paliva započíst do povinné akumulace i stávající zásobník, či boiler?

Ano, je to možné v případě, že dojde k napojení na nově instalovaný kotel, tj. v topné sezoně bude zásobník nahříván novým kotlem.