Základní kroky při přípravě a realizaci projektu
Šedá barva textu – kroky žadatele / příjemce. Modrá barva textu – kroky SFŽP a dalších orgánů zapojených do administrace OPŽP.

  • Přesná identifikace záměru.
    • Seznámení se s podmínkami aktuální výzvy a s dalšími relevantními dokumenty, vyjasnění si základních pojmů. V tomto kroku doporučujeme využít služeb zelené linky OPŽP, regionálních informačních poradenských míst nebo konzultací v krajských pracovištích SFŽP.
    • Zhodnocení záměru, identifikace klíčových podmínek pro možnost čerpání podpory z OPŽP
    – věcný soulad záměru se zadáním výzvy a s cíli OPŽP, splnění kritérií relevantní výzvy

– vlastnické vztahy k dotčeným nemovitostem,
– nutná vyjádření dotčených orgánů statní správy a samosprávy,
– odhad výše možné dotace a odhad výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů,
– bezdlužnost vůči orgánům veřejné správy.
• Příprava žádosti a obstarání povinných příloh k žádosti.
• Podání kompletní žádosti v řádné formě a v řádném termínu.
• Hodnocení žádosti – SFŽP kontroluje formální úplnost, obecnou a specifickou přijatelnost žádosti a provede věcné hodnocení. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti.
• Vydání registračního listu a rozhodnutí ministra, jejichž součástí jsou podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• Příprava výběrového řízení na dodavatele, zaslání podkladů SFŽP ČR.
• Posouzení a schválení zadávací dokumentace. Kontrola průběhu výběrového řízení.
• Uzavření dodavatelských smluv.
• Příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a příprava smlouvy o spolufinancování z prostředků SFŽP ČR.
• Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o spolufinancování z prostředků SFŽP a zaslání příjemcům podpory.
• Realizace prací, fakturace, podávání průběžných žádostí o platbu.
• Kontrola žádostí o platbu a průběžné uvolňování finančních prostředků.
• Fyzické kontroly projektu v místě realizace.
• Dokončení projektu: vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání, protokol o předání a převzetí díla.
• Zaslání závěrečné monitorovací zprávy a podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce.
• Závěrečné vyhodnocení akce a schválení závěrečného vyhodnocení akce.

 

 

 

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
O zlatě
Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý...
Dotace na elektromobily a na podnikání
Dotace na elektromobily a na podnikání dotace na elektromobily na elektromobil státní dotace na elektromobily Sdílením nám pomůžete,...
vzdělávání seniorů dotace
Stačí jen zapátrat ve svém okolí a možná se budeme divit, jaké možnosti vzdělávání se nabízejí úplně blízko. Například v městě...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website