Příspěvek zaměstnavatelům, kteří vytvářejí nová pracovní místa

Dle zákonu č. 435/2004 Sb. se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací.

Kritéria poskytnutí příspěvku

Úřad práce přihlíží:

  1. a) k situaci na trhu práce
  2. b) k době využití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce (dále jen VPP),
  3. c) k době, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa nebo VPP,
  4. d) k předpokládaným nákladům na zřízení účelného pracovního místa ,
  5. e) ke společenské účelnosti a efektivnosti nových pracovních míst.

Příslušnost úřadu práce se řídí místem, kde mají být nová pracovní místa vytvořena.

Formy příspěvku

  • návratná finanční výpomoc (bezúročná půjčka),
  • dotace na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění
  • dotace na úhradu úroků z úvěru,
  • jiná účelově určená dotace.

Výše dotace nebo nevratné finanční pomoci může činit na jedno účelné místo maximálně 80.000 Kč v závislosti na předpokládaných nákladech na jeho zřízení.

Dotaci na mzdové náklady může úřad práce hradit pouze po dobu, po kterou je účelné pracovní místo obsazeno uchazečem o zaměstnání, nejdéle však 24 měsíců.

Vyřízení žádosti

Po podání žádosti a po schvalovacím řízení vyrozumí úřad práce písemně zaměstnavatele o výši a formě finančního příspěvku a současně ho vyzve k podpisu dohody, a to před datem zřízení nových pracovních míst ! Příspěvek nelze přiznat zpětně !

Vrácení příspěvku

V případě zániku zaměstnavatele před splněním jeho závazků, nebo neplnění závazků vyplývajících z dohody, má úřad práce právo na vrácení poměrné části z poskytnuté úhrady nákladů. Částka k vrácení se stanoví násobkem počtu nesplněných (neobsazených) měsíců a čtyřiadvacetiny z hodnoty poskytnuté náhrady u každého pracovního místa zvlášť (platí pro dotaci). Návratná finanční výpomoc (půjčka) se vrací vždy v plném rozsahu.

Příspěvek při omezení provozní činnosti při přechodu na nový podnikatelský program

Pokud zaměstnavatel v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program nemůže zabezpečit pro zaměstnance práci (v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby), může požadovat od úřadu práce příspěvek k částečné úhradě náhrady mzdy (§ 117 zákona č. 435/2004 Sb.).

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace
Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na...
Dotace na zaměstnance pro rok 2018
Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které...
Dotace na zaměstnance – vše co potřebujete znát
Dotace na zaměstnance je poměrně široký pojem, níže můžete vidět rozdělení na spoustu dalších klíčových spojení, která si postupně podrobně...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website