Dotace pro začínající včelaře 2017

Dotace na pastviny a louky 2016

Jak seštelovat plastová okna

Jak se naučit obchodovat na burze

Dotace na ornou půdu

Fotovoltaické tašky na střechu – Dotace

Stavíte dům nebo už ho dávno máte a ještě jste neslyšeli o Dotaci na fotovoltaické tašky na Vaší střeše? Zbystřete, právě probíhá již 3. kolo žádostí.

(Pokračování textu…)

Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše nejčastější otázky a odpovědi k dotacím. Dnes se stručně zaměříme na postup vyřizování Vaší kotlíkové dotace.

(Pokračování textu…)

Dotace na zemědělskou půdu 2017

Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy zcela zabránit nebo je ovlivnit. Od úrody se pak odvíjí zisk a je často demotivující v činnosti pokračovat, pokud není vidina nějaké podpory nebo naděje na zlepšení.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto pomáhá prostřednictvím různých finančních podpor (dotace na zemědělskou půdu) zemědělcům jejich činnost udržet a rozvíjet.

Přímé platby SZIF

Prostřednictvím přímých plateb jsou zemědělcům vypláceny finanční prostředky v různých oblastech. Co se týká zemědělské půdy, pak sem patří jednotná platba na plochu (SAPS).

Žadatel, který bude mít o tuto dotaci zájem, musí splňovat následující podmínky:

–       být fyzickou nebo právnickou osobou

–       aktivním zemědělcem

–       zemědělským podnikatelem

–       mít svou půdu evidovanou v LPIS – Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

–       tuto půdu obhospodařovat

–       mít pro žádost o platbu minimální výměru půdy o velikosti 1 ha

–       díly půdního bloku (DPB) mít zakresleny v mapě

–       dodržovat celoročně podmínky plateb.

Dotace na zemědělskou půduDotaci lze žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, kdy však druh této kultury nemá vliv na výši příspěvku.

Jedná se o standartní ornou půdu, úhor, travní porost a trvalý travní porost, vinici, chmelnici, sad, školku, rychle rostoucí dřeviny, jinou kulturu a zalesněnou půdu.

Pěstovat lze i konopí, v žádosti však musí být uvedena jeho přesná výměra, odrůda a množství osiva.

Žádost o jednotnou platbu na plochu musí zemědělec podat nejpozději k 15. květnu příslušného kalendářního roku na Oddělení příjmu žádostí, nebo elektronicky přes portál SZIF.

Platba dotace je pak vypočtena jako sazba v korunách x způsobilá plocha v ha. Sazba je stanovena Fondem a zveřejněna na jeho internetových stránkách nejpozději 30. listopadu. Způsobilá plocha pak představuje plochu, která splňuje stanovené podmínky. Dotace je následně, po kladném vyřízení žádosti, odeslána na účet žadatele v termínu od 1. prosince do 30. června.

Kromě jednotné platby na plochu zahrnují přímé platby také přechodné vnitrostátní podpory. Jedná se o doplňkové platby a lze zde také žádat o platbu na zemědělskou půdu. Žádost o doplňkovou platbu se podává současně s žádostí o jednotnou platbu  SAPS a taktéž podmínky jsou shodné. Doplňková platba má za cíl dorovnat případné nesouměrnosti v systému plateb z důvodu určitého znevýhodnění.

Podpora nákupu půdy

 

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, a.s. (PGRLF) je dalším subjektem, kde mohou zemědělci žádat o dotaci. Aktuálně je otevřen program Podpora nákupu půdy, který může částečně pokrýt úroky z úvěru, který si podnikatel – zemědělec v rámci své činnosti vzal na nákup pozemků. Výše dotace může být až 15 000 EUR. Žádost se podává na předepsaném formuláři tomuto fondu.

Druhým programem jsou Úvěry na nákup půdy.  Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond v tomto případě poskytne zemědělci úvěr na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Úvěr může být poskytnut až do výše 5 milionů Kč s dobou splatnosti 25 let.

Bližší informace a konkrétní podmínky spolu s příslušnými formuláři lze získat na internetových stránkách jak Státního zemědělského intervenčního fondu, tak také Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu, a.s/ Dotace na zemědělskou půdu.

dotace na plynové kotle

Dotace na elektronický kotel

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Látky, které vážně poškozují dýchací ústrojí, jsou nejčastěji ze spalin zastaralých a ručně plněných uhelných kotlů v českých domácnostech. Podle odhadů Ministerstva pro životní prostředí je takovýchto kotlů po celé České republice přes 350 tisíc. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit alespoň 80 tisíc vadných kotlů po celé České republice.

 

Od roku 2022 již nebude v České republice, podle platného Zákona o ochraně ovzduší, umožněno provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Po roce 2020 emisní třídy nahradí jednotné požadavky na nový Ekodesign. Novelizovaný Zákon o ochraně ovzduší taktéž zavedl možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE :

 

– Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

– Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.

– Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.

– Výše dotace je od 75 do 80 %, maximální limit dotace je od 75 do 120 tis. Kč (liší se dle typu pořizovaného zdroje).

– Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně topné soustavy a souvisejících stavebních prací, úpravy komínů, nebo výstavby palivových sil a projektové dokumentace.

 

Jelikož dotace občanům poskytují přímo kraje, je tedy čistě na rozhodnutí daného kraje, zda podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace.

 

Zažádat si o dotaci je možné na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Kraje mají možnost rozhodovat, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat. Konkrétní informace ke Kotlíkové dotaci získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP,  kde najdete i telefon na bezplatnou infolinku.

Zdroj: kotlíková dotace na plynové kotle

Dotace na solární panely

Alternativní způsoby vytápění rodinných domů, ohřevu vody či zásobování energií jsou v současné době na svém vrcholu. Jelikož se nejedná pouze o moderní trend, ale také o efektivní a šetrné využívání cenných zdrojů, jsou tato ekologická a ekonomická zařízení podporována dotacemi – dotace na solární panely.

(Pokračování textu…)