Kotlíková dotace královéhradecký kraj – podmínky, pravidla (2016/2017)

Pravidla k proplácení „Kotlíkových dotací
v Královéhradeckém kraji

 1. Každý účetní doklad musí být vystaven na jméno příjemce dotace (osoba uvedená ve smlouvě).
 2. Doklad o likvidaci starého zdroje vytápění musí být vystaven na jméno příjemce dotace, musí obsahovat informaci o druhu likvidovaného kotle (nestačí pouhé uvedení odevzdané suroviny – např. 400 kg litiny – musí zde být uvedeno např. „kotel Dakon“, příp. další specifikace apod.). Vzorový formulář dokladu o likvidaci kotlového tělesa je ke stažení na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/dokumenty-85887/
 3. Veškeré účetní doklady musí být v souladu se Zákonem o účetnictví.
 4. Účetní doklady musí být rozepsány položkově nebo podloženy podrobným dodacím listem, kde bude jasně identifikovatelný počet kusů materiálu a jeho jednotková cena (nelze akceptovat obecné formulace typu „instalace nového kotle včetně topenářských prací v celkové ceně xy Kč“).
 5. Z textu účetního dokladu musí být jasně identifikovatelný typ nového zdroje vytápění (musí být v souladu se seznamem registrovaných výrobků, tj. v době proplácení musí být nový zdroj vytápění zapsán v tomto seznamu) – viz http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registorvanych-vyrobku?verze=1
 6. Zálohové faktury musí mít dostatečnou dobu splatnosti (60 dní).
 7. Nelze akceptovat účetní doklady s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění
  před 15. 7. 2015
 8. Příjemce je povinen jako první předložit doklad (fakturu) za nový zdroj vytápění.
 9. Příjemce předkládá kopii účetního dokladu, originál si uchová po celou dobu udržitelnosti (10 let
  od podpisu Smlouvy hejtmanem) pro případ kontroly či pro případ reklamace.
 10. Účetní doklad označí příjemce číslem své žádosti (je vygenerováno z IS Dotis a je uvedeno
  ve Smlouvě o poskytnutí dotace) ve formátu 16 OPK01-xxxx.
 11. Příjemce, který žádá o poskytnutí zálohy na základě zálohové faktury, musí tuto předložit nejdéle
  15 pracovních dní po jejím vystavení dodavatelem tak, aby měl poskytovatel dostatek času
  na administraci (schválení) a úhradu požadované částky. Zálohová faktura může být vystavena až do výše 100% cenové nabídky od dodavatele

Jak čerpat dotaci na výměnu kotle

K vyúčtování dotace budou vždy požadovány tyto dokumenty: soupiska účetních dokladů (viz vzor níže), kopie faktur za dodávky, služby, stavební práce a doklad prokazující uhrazení faktur – tj. výpis z bankovního účtu popř. příjmový pokladní doklad.

Na výpisu z bankovního účtu příjemce označí pohyby, které se týkají požadované úhrady dokladu (stejně tak postačí např. i denní výpis, na kterém budou pouze dotčené pohyby, případně je možné ostatní pohyby, vč. zůstatku na účtu, začernit).

Úhrada dotace bude provedena:

 1. a) zpětně (ex post platba)

Příjemce v tomto případě doloží soupisku účetních dokladů, kopie faktur za všechny způsobilé výdaje a doklady prokazující úhradu faktur (tj. výpis z bankovního účtu, popř. příjmový pokladní doklad). Vždy musí být dodrženo pravidlo, že příjemce jako první předloží fakturu za nový zdroj vytápění, teprve poté předává faktury za ostatní dodávky, služby příp. stavební práce. Faktury je třeba doložit buď všechny najednou spolu
se souhrnnou soupiskou účetních dokladů, nebo průběžně, maximálně však ve třech etapách, vždy s dílčí soupiskou účetních dokladů (dílčí soupisku účetních dokladů je nutné vypracovat při dodání více než 2 účetních dokladů). Dotace je příjemci poskytována výhradně na účet uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace, a to
i v případě, že příjemce provedl úhradu dodavateli v hotovosti.

 1. b) formou zálohy (modifikovaná ex ante platba)

Poskytování dotace probíhá formou úhrady zálohových faktur prvotně na zdroj vytápění, a to ve výši odpovídající procentuálnímu podílu dotace na účet příjemce uvedený ve smlouvě. Příjemce je po obdržení této částky
na účet definovaný ve smlouvě povinen do 15 pracovních dní uhradit celou zálohou fakturu dodavateli. Toto je povinen doložit poskytovateli dotace nejpozději do 15 pracovních dní od provedené platby výpisem ze svého bankovního účtu uvedeného ve smlouvě
(výpis je možno předložit buď v elektronické, nebo v listinné podobě). Ve výpisu z účtu bude jasně označen pohyb, který se týká příjmu části dotace od KHK a zároveň zde bude označen pohyb, kterým příjemce dokládá úhradu celé částky zálohové faktury.

Po úhradě zálohové faktury na zdroj vytápění mohou být obdobným způsobem předloženy a uhrazeny další zálohové faktury, maximálně však do výše schválené dotace.

 1. c) kombinovaný způsob plateb – kombinace ex-post a modifikované ex-ante

Poskytování dotace probíhá kombinací úhrady ex-post a modifikované ex-ante na účet příjemce uvedený
ve Smlouvě. Příjemce je povinen jako první fakturu předložit fakturu za zdroj vytápění.

Při kombinaci obou druhů financování je nutno dodržet veškerá pravidla uvedená v bodě a) i b).

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Dotace na plynový kotel
Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close