Nejčastější dotazy ke kotlíkové dotaci

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?

Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení střechy či půdy, je nutné k získání kotlíkové dotace provést, pokud rodinný dům nesplňuje požadavky minimálně na energetickou třídu C. Není nutné realizovat opatření, která po realizaci zařadí dům do třídy C. Pouze opatření ze seznamu (odkaz). Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč. (Kotlíková dotace)

2. Je možné získat dotaci i na kotle vyměněné před vyhlášením dotace krajem, jaké je rozhodné datum nákupu kotle?

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj stanovily časovou způsobilost čerpání dotace pro fyzické osoby od vyhlášení krajské výzvy, tzn. v případě Kraje Vysočina je časová způsobilost od 17. 12. 2015 a v případě Jihomoravského kraje od 18. 12. 2015 pro účely 1. výzvy. Ostatní kraje zachovaly časovou způsobilost jako datum vyhlášení programu MŽP tj. od 15. 7. 2015.

3. Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo, bude výrobek na seznam doplněn a žadatel muže čerpat podporu. Seznam je ke stažení na webu SFŽP: http://www.opzp.cz/dokumenty/187- seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

4. Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?

Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpoklad je, že kontrola žádostí by měla proběhnout do 30 pracovních dnů. Pokud je žádost v pořádku, následuje generování a podpis smlouvy se žadatelem, kde bude uveden termín na realizaci projektu. Obecně předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů. Tady to potřebujeme přesně – po krajích, do tabulky.

5. Musím mít zpracovaný projekt? (kým)

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.

6. Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn?

Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Emisní třída kotle nerozhoduje. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu.

7. Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

8. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

9. Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

10. Lze získat kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje na elektřinu?

Kotlíkové dotace jsou primárně určené pro majitele rodinných domů, kteří využívají jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o tepelné čerpadlo, kde je však podmínkou i zateplení objektu, pokud rodinný dům přesahuje měrnou roční potřebu tepla na vytápění 150 kWh/m2. Elektrokotel ještě viz bod 6.

11. Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně?

Jak získat dotaci na nový kotel

Středočeský kraj bude proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízí možnost poskytnutí zálohy až do výše 40 tis. Kč. V Královéhradeckém kraji, v kraji Vysočina, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji budou v některých případech poskytovány platby před uskutečněním pořízení kotle.
Moravskoslezský kraj plánuje zapojení vlastních finančních prostředků, a to formou 5% navýšení podpory u všech úspěšných dílčích projektů fyzických osob. Navíc se připojí zhruba dalších 75 obcí. V rámci některých obcí budou ve výsledku až 100 % dotace, chybějící údaje v tabulce budou doplněny po schválení v příslušné obci, dostupné na www.lokalni-topeniste.cz. Od krajského úřadu pro Ústecký kraj máme informaci, že v současné době mají zájem přispívat 2 obce ze svého rozpočtu po realizaci dotace. Bude řešeno samostatně mimo kraj.
Některé kraje i obce nabízejí bezúročnou půjčku, nebo že zaplatí výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy nemusí předem platit.

12. Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?

Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů, a to do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Akceptujeme rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. Pro domy od 4 bytových jednotek poskytuje podporu Integrovaný regionální operační program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, kde ale musí být objekt kolaudován jako bytový dům.

13. Lze získat dotaci na kamna?

Na výměnu kamen se kotlíkové dotace nevztahují, pouze na kotle s ručním přikládáním, které fungují jako hlavní zdroj vytápění pro celý objekt. Na výměnu starých kamen je možné využít dotace z NZÚ.

14. Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké kontroly?

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně 5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

15. Co to jsou kamna?

Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech, v němž se spalováním paliv získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné látce určené pro soustavy vytápění.

16. Co je to kotel?

Kotlem se rozumí zařízení umístěné mimo obytné místnosti, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.

17. Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat.

18. Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C.

19. Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném rodinném domě.

20. Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje. Např. při realizaci tepelného čerpadla, je pro účinnou funkci systému, vhodné realizovat tzv. podlahové vytápění.

21. Je možno při realizaci kotlů s ručním přikládáním paliva započíst do povinné akumulace i stávající zásobník, či boiler?

Ano, je to možné v případě, že dojde k napojení na nově instalovaný kotel, tj. v topné sezoně bude zásobník nahříván novým kotlem.
Podání žádosti v kostce – co vše je třeba doložit k získání dotace
Systém bude nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Základ bude tvořit:
Žádost o poskytnutí dotace
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
Vyjádření energetického specialisty dokládající, že dané mikroenergetické opatření je z nabízeného seznamu v daném objektu nejvhodnější.
Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Zveřejněno dne 8. 2. 2016, zdroj: www.opzp.cz, vesměr informace stále platí. Pro bližší informace se informujte na příslušném krajském úřadu.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Dotace na plynový kotel
Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close