Dotace na zvýšení zaměstnanosti – Na jaké činnosti a komu budou vypláceny? (2017)

Text uvedený níže je vyňat z Operačního programu zaměstnanosti od roku 2014-2020 a určuje, pro jaké způsoby může být dotace přidělena.
Častou otázkou přitom bývá: Jak můžu získat dotace na zaměstnance? Můžeme Vám dát snad nejjednodušší odpověď: Veškeré dotazy, které máte týkající se dotací směřujte na Váš příslušný úřad práce – ten ve Vašem bydlišti. Napište email nebo se zastavte osobně a dostanete tu nejpřesnější odpověď – Zali vůbec máte nárok na dotaci , jestli splňujete podmínky a pokud projdete, úkolem úřadu je o tuto dotaci zažádovat a celkově žádost vyřídit.

Taky Vás zajímá:





Zprostředkování zaměstnání–realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
Poradenské a informační činnosti a programy–realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se zdravotním postižením a při výběr u vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu) , podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně kvalifikace;




Dotace na zamestnance
Bilanční a pracovní diagnostika–podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a
možností jejich reáln ého uplatnění na trhu práce ; pracovní diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky se přímo
zaměřuje na možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta;
Rekvalifikace –podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní u
platnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala; Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí apod.)
Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu práce ;
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa – bude podporováno nejenom vytváření či vymezování nových pracovních míst, ale rovněž umisťování ohrožených skupin osob na ta místa, která budou z různých příčin (např. odchod do důchodu, atd.) na trhu práce uvolňována;
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink,odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility;
Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí , starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě , sdílení pracovního místa, práce na dálku apod.);
Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby , zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu;
Motivační aktivity– aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků;
Pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením ;
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanost i v souladu s aktuálními potřebami trhu práce , včetně podpory principů sociální ekonomiky;

Komu jsou dotace vypláceny?

Cílové skupiny zahrnují především uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací  hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby,včetně osob vracejících se na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené.Zvláštnídůraz bude kladen na osobyznevýhodněn na trhu práce (např.osoby55–
64 let, osoby do25 let věku, příslušníci etnických menšin a osoby snízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED0–2)).

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace
Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na...
Dotace na zaměstnance pro rok 2018
Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které...
Dotace na zaměstnance – vše co potřebujete znát
Dotace na zaměstnance je poměrně široký pojem, níže můžete vidět rozdělení na spoustu dalších klíčových spojení, která si postupně podrobně...

2 komentáře

  • Mlejnková napsal:

    Dobrý den,zaměstnali jsme občana se ZPS ve III.stupni podle §31 odst.1 vyhl.č.182/91 Sb. a podle odst.3 příl.č.3.
    Byl veden na ÚP od 2016. Máme nějaký nárok na dotaci od ÚP? Pokud ano jak máme postupovat ?

    Děkuji Vám moc za odpověď

    Mlejnková

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website