Dotace – vzdělání, personalistika

Pro subjekty, které se zaměřují na vzdělávání a personalistiku, jsou určeny především dotace na tzv. měkké projekty zahrnující široké spektrum aktivit. Z dotací je podporováno školení a profesní rozvoj zaměstnanců, vytváření komplexních vzdělávacích programů včetně poskytování poradensko-informačních služeb. Projekty mohou nabízet také rekvalifikace a programy stírající rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce včetně integrace handicapovaných a sociálním vyloučením ohrožených skupin do pracovního procesu.

Sekce nabízí přehled programů určených nejen vzdělávacím a personálním agenturám, ale i firmám různé velikosti, které chtějí investovat do rozvoje vlastních lidských zdrojů. Výstupy většiny projektů by měly dopadat na všechny regiony ČR s výjimkou hlavního města. Pro Prahu je určen Operační program Praha – pól růstu.

  • Operační program Zaměstnanost podporuje projekty, které posilují rozvoj lidských zdrojů, jedná se především o školení zaměstnanců, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání zahrnuje dotační titul stimulující rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a osoby, které již pracují a chtějí dále posilovat své odborné kompetence.
  • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince, přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací a personální agentury a další firmy se mohou zapojit také do programů, jako je Program rozvoje venkova nebo Operační program Podnikání pro konkurenceschopnost, ze kterého mohou firmy financovat vznik nových školících kapacit.

 

Veřejná podpora různých subjektů formou grantů z obecních a krajských rozpočtů je dnes běžným nástrojem komunální politiky a jako všechny ostatní veřejné výdaje může být zdrojem korupčního chování a poškozování veřejných zájmů. Aby se tato rizika podařilo minimalizovat, musí rozdělování veřejných peněz prostřednictvím dotací probíhat maximálně transparentně a podle jasných pravidel. Špatně nastavené dotační mechanismy se velmi snadno mohou stát nežádoucím nástrojem v rukou politiků ovlivňujícím negativně tržní prostředí.

Právní poradna

Dotační řízení můžeme charakterizovat jako rozhodovací proces o cílech a účelu veřejné finanční podpory, podmínkách jejich získání a čerpání, výběru vhodných příjemců. Samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti nejsou v českém právním řádu vymezeny žádným právním předpisem. Proto záleží na každém poskytovateli dotace jakým způsobem a do jaké míry bude uplatňovat zásady transparentního, odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na WI-FI pro veřejná místa již na podzim 2018
Už bychom si mysleli, že dotacím pomalu odznívá, ale málem nám unikl dotační program na wifi pro města a obce....
KONEC DOTACÍ!? Vaše názory 2018
Dotace nejsou věčné a nevyčerpatelné. Je pravdou, že míra jejich úspěšného čerpání není nijak závratná, spíše je až nedostačující, nicméně,...
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na elektronický kotelDotace na zemědělskou půdu $Co je to Kotlíková dotace?Fotovoltaické tašky na střechu – DotaceKotlíková dotace...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close