Dotace pro začínající firmy – Aktuálně

Získání kapitálu na zahájení podnikání – rozjezd firmy, je jedním ze závaznějšího zauzlení začínajících businessmanů.

Je reálné získání dotace od státu?

Odpověď zní ANO! Příspěvek na podnikání pro rok 2017 – až 163 320,- Kč.

Dotace na podnikání – je jednorázová finanční výpomoc vyhrazená uchazečům o zaměstnání, jenž jsou v evidenci úřadu práce a jsou rozhodnuti zahájit podnikatelskou činnost.

Příspěvek je nenárokový, o jeho přidělení rozhoduje hodnotící komise. Je schválen pouze vybraným uchazečům o zaměstnání.

Dotace pro firmy

Komise rovněž rozhoduje o výši poskytnutého příspěvku, neměl by však překročit 6násobek průměrné mzdy.

Jedná se o finanční výpomoc formou: návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěrů nebo jiného účelově určeného příspěvku.

Lze jej tedy použít například na vklad do začátku podnikání, spojenou s nákupem nezbytného zařízení.

Podmínky pro přiznání příspěvku na podnikání:

Žadatel musí být v době podání žádosti zaevidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Pokud evidence na úřadu práce v průběhu schvalování se ukončí z jakéhokoli důvodu, žádost se automaticky zamítá. Při schvalování žádosti se posuzuje několik hledisek, jako například aktuální situace na trhu práce, délka evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce, věk, kvalita podnikatelského záměru, náklady související se zřízením nového pracovního místa, eventuální možnost zaměstnání více osob. Vše se vždy odvíjí na základě daných podmínek regionu.

Jak podat žádost?

K žádosti (jenž je k dostání na úřadu práce) je třeba doložit:

– podnikatelský záměr – zpracovaný dle požadavků úřadu práce

– ekonomickou rozvahu – předpoklad na období od zahájení podnikání do konce příslušného kalendářního roku a na období následujícího roku

– seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa

– doklad opravňující žadatele k podnikání v daném oboru – například živnostenské oprávnění

– potvrzení, že žadatel nemá v evidenci daní zaznamenány daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nedisponuje nedoplatkem na pojistném a na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – lze vyřešit rovněž tak, že úřad práce dostane souhlas na formuláři žádosti s tím, aby si tyto informace vyžádal sám

– doklad o vedení bankovního účtu.

Kde získat více instrukcí?

Bližší informace ke konkrétním požadavkům poskytne referent útvaru zaměstnanosti na příslušném úřadu práce.

Je vhodné, předem  záměr konzultovat, neboť podmínky pro poskytnutí finanční výpomoci se liší v závislosti na příslušném regionu.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
STROJE
Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřujesvé síly...
Nestátní neziskovky
  Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace nezřizovaná...
Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu
Důchodová kalkulačka – kdy že půjdete do důchodu? Na čem záleží to, jakou výši důchodu vlastně dostanete? Ještě mě zajímá:Dotace...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close