Dotace na elektromobily a na podnikání

Dotace na elektromobily a na podnikání

dotace na elektromobily
na elektromobil
státní dotace na elektromobily

(Pokračování textu…)

Dotace na ohrady

Jste zemědělec, máte pastvu se zvířaty k ní samozřejmě ohrádku? Možná víte, že evropská unie zemědělce podporuje v podobě dotací. 

Postavit ohradu není příliš náročná činnost na práci, ale na Vaši peněženku. Samozřejmě, záleží na rozloze…

Co dělat?

V první řadě pro získání dotace na Vaši ohradu je třeba si zjistit, zda se nacházíte na území nějaké MAS. Pro orientaci vám může být následující odkaz tzv. databáze MAS. http://eagri.cz/public/app/eagriapp/mas/Prehled/ nebo  přímo web MAS  http://nsmascr.cz/

  • Pozn. Zemědělec nemusí být členem MAS. Postačuje fakt, že území MAS zahrnuje obec, v rámci které zemědělec hodlá realizovat projekt nebo má své sídlo.
  • Informace, které se  týkají Modernizace zemědělských podniků naleznete na stránkách příslušné MAS. Na těchto stránkách zjistíte, zda příslušná MAS má v rámci svých nástrojů podpory,  tzv. Fishe,  také titul Modernizace zemědělských podniků.
  • V případě že ano, je třeba sledovat vypsání výzev v daném roce a pokud bude toto Fishe vypsáno, kontaktujte projektového manažera MAS, který vám s žádostí určitě rád pomůže.

Dotace na ohrady.

 

Dotace na zaměstnance pro rok 2018

Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které firmám nabízí hned několik dotací za účelem zaměstnání uchazečů o zaměstnání, kteří se bezúspěšně snaží uplatnit déle než 5 měsíců na trhu práce (např. absolventi, ženy po mateřské dovolené, osoby předdůchodového věku, zdravotně postižené osoby).

Také Vás zajímá:

(Pokračování textu…)

Dotace na pastviny a louky 2016

Dotace na zemědělskou půdu 2017

Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy zcela zabránit nebo je ovlivnit. Od úrody se pak odvíjí zisk a je často demotivující v činnosti pokračovat, pokud není vidina nějaké podpory nebo naděje na zlepšení.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto pomáhá prostřednictvím různých finančních podpor (dotace na zemědělskou půdu) zemědělcům jejich činnost udržet a rozvíjet.

Přímé platby SZIF

Prostřednictvím přímých plateb jsou zemědělcům vypláceny finanční prostředky v různých oblastech. Co se týká zemědělské půdy, pak sem patří jednotná platba na plochu (SAPS).

Žadatel, který bude mít o tuto dotaci zájem, musí splňovat následující podmínky:

–       být fyzickou nebo právnickou osobou

–       aktivním zemědělcem

–       zemědělským podnikatelem

–       mít svou půdu evidovanou v LPIS – Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

–       tuto půdu obhospodařovat

–       mít pro žádost o platbu minimální výměru půdy o velikosti 1 ha

–       díly půdního bloku (DPB) mít zakresleny v mapě

–       dodržovat celoročně podmínky plateb.

Dotace na zemědělskou půduDotaci lze žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, kdy však druh této kultury nemá vliv na výši příspěvku.

Jedná se o standartní ornou půdu, úhor, travní porost a trvalý travní porost, vinici, chmelnici, sad, školku, rychle rostoucí dřeviny, jinou kulturu a zalesněnou půdu.

Pěstovat lze i konopí, v žádosti však musí být uvedena jeho přesná výměra, odrůda a množství osiva.

Žádost o jednotnou platbu na plochu musí zemědělec podat nejpozději k 15. květnu příslušného kalendářního roku na Oddělení příjmu žádostí, nebo elektronicky přes portál SZIF.

Platba dotace je pak vypočtena jako sazba v korunách x způsobilá plocha v ha. Sazba je stanovena Fondem a zveřejněna na jeho internetových stránkách nejpozději 30. listopadu. Způsobilá plocha pak představuje plochu, která splňuje stanovené podmínky. Dotace je následně, po kladném vyřízení žádosti, odeslána na účet žadatele v termínu od 1. prosince do 30. června.

Kromě jednotné platby na plochu zahrnují přímé platby také přechodné vnitrostátní podpory. Jedná se o doplňkové platby a lze zde také žádat o platbu na zemědělskou půdu. Žádost o doplňkovou platbu se podává současně s žádostí o jednotnou platbu  SAPS a taktéž podmínky jsou shodné. Doplňková platba má za cíl dorovnat případné nesouměrnosti v systému plateb z důvodu určitého znevýhodnění.

Podpora nákupu půdy

 

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, a.s. (PGRLF) je dalším subjektem, kde mohou zemědělci žádat o dotaci. Aktuálně je otevřen program Podpora nákupu půdy, který může částečně pokrýt úroky z úvěru, který si podnikatel – zemědělec v rámci své činnosti vzal na nákup pozemků. Výše dotace může být až 15 000 EUR. Žádost se podává na předepsaném formuláři tomuto fondu.

Druhým programem jsou Úvěry na nákup půdy.  Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond v tomto případě poskytne zemědělci úvěr na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Úvěr může být poskytnut až do výše 5 milionů Kč s dobou splatnosti 25 let.

Bližší informace a konkrétní podmínky spolu s příslušnými formuláři lze získat na internetových stránkách jak Státního zemědělského intervenčního fondu, tak také Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu, a.s/ Dotace na zemědělskou půdu.

dotace na plynové kotle

Dotace na medomety

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se snaží vytvářet a zlepšovat včelařům podmínky, související s jejich úspěšnou činností. Ve spolupráci s Evropskou unií jsou poskytovány dotace na medomety, které jsou určeny na pokrytí či částečné krytí provozních výdajů včelařů.

(Pokračování textu…)

Dotace na plynový kotel

Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte možnost jej vyměnit za nový, odpovídající moderním ekologickým požadavkům a k tomu získat dotaci. Dotace na plynový kotel.

(Pokračování textu…)

Pronájem bytu bez realitky a bez kauce – ze života

Jste pravděpodobně student nebo těsně po škole, hledající práci a nemůžete si dovolit utrácet tisíce za nové bydlení hned zkraje. Chcete bydlení bez realitky a nejlépe ještě bez kauce.

(Pokračování textu…)

DOTACE NA NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO

V dnešní době, kdy je vysoká nezaměstnanost je příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa velkou pomocí ze strany státu. Od státu můžete získat podporu až ve výši osminásobku průměrného platu (195 265 Kč). Začínáme se článkem Dotace na zaměstnance nebo Dotace na pracovní místo.

K získání takové dotace musíte splňovat předem dané podmínky.

Podpora zaměstnanosti se vztahuje zejména na osoby, které jsou společensky ohrožené nebo vyloučené a mají většinou kombinaci více handicapů, tedy osoby, kterým je potřeba věnovat větší péči při zprostředkování práce.

Doplňující informace:(Pokračování textu…)

Dotace na novostavbu RD i bytu

V rámci programu Nová zelená úsporám 2017 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021, takže máme ještě spoustu času na vyřízení hypotéky, na našetření nějakého vkladu, na rozhodnutí, zda budeme stavět nebo ne.

A přesto, pokud termín vyprší, dotace na novostavbu se budou počase stejně opět opakovat.

Avšak, přidělování dotací se řídí heslem:

“kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci”.

Takže, buďto to uděláte ještě letos/ příští rok, nebo až někdy v budoucnu….

To nejdůležitější, co potřebujete vědět najdete na této adrese: https://www.skrblik.cz/energie/teplo/nova-zelena-usporam/ nebo na oficiálních stránkách programu Zelezná úsporám

Dotaci je samozřejmě možné čerpat I pro bytové domy, kteří uvítají ti, kterým rodinný dům připadá zbytečně velký.

Tady je pár údajů k dotaci na bytovky:

  • Kdo může žádat: fyzické a právnické osoby, kteří vlastní bytové domy na území Prahy
  • Příjem žádostí: od 15. března 2016 do 31. prosince 2021
  • Kolik bude vyplaceno: 27 miliard
  • Maximální výše dotace: max. 30 % výdajů

Text mimo téma:

První schéma Home-New Home začalo od 1. ledna 2012 a poskytuje oprávněným kupujícím výjimky z převodu na nové domy v hodnotě až 550 000 USD a koncese na nové domy v rozmezí od 550 000 do 650 000 dolarů. Oprávněný upující, který si koupí prázdný blok obytné půdy k vybudování svého domu, nebude platit žádné clona volné půdě v hodnotě až 350 000 dolarů a obdrží koncese na volné pozemky v rozmezí od 350 000 do 450 000 dolarů. Tyto sazby platí od 1. července 2012. o kdyby byla moje dohoda datována od 1. ledna do 1. července 2012? Dohody o prodeji nebo převodů uzavřené mezi 1. lednem 2012 a 1. červencem 2012 platí následující: Oprávněný kupující bude. Dotace na novostavbu a novo byty. osvobozen od daně z nových domů v hodnotě až 500 000 USD a bude mít nárok na koncese na nové domy vrozmezí od 500 000 do 600 000 USD Oprávněný kupující, který i koupí prázdný blok obytné půdy k vybudování svého domu, nebude platit žádné poplatky za volné pozemky v hodnotě do 300 000 USD a obdrží koncese na volné pozemky ve výši od 300 000 do 450 000 USD. Jsem způsobilý? Aby bylo možné získat nárok na koncesi nebo osvobození od cla: Alespoň jeden kupjící musí být australský občan nebo trvalý rezident Dohoda musí být na nákup celého majetku Musíte být fyzickou osobou (nikoli společností nebo důvěrou) Musíte být starší 18 let Vy nebo váš partner jste v žádném státě nebo územ Austrálie dříve nepatřili k rezidenčnímu majetku v jakékoliv formě Alespoň jeden kupující musí do 12 měsíců bydlet a potřebuje bydlet v domácnosti nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců. Pokud váš partner předtím vlastnil domov nebo získal od nás výhodu v rámci programu První domov-nový domov, nebudete mít nárok na získání koncese nebo výjimky.

 

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close